DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Prawa i obowiązki

     Prawa właściciela/użytkownika terenu, na którym znajduje się nieruchomy zabytek archeologiczny – dotacje i dofinansowania

     Właściciel bądź posiadacz zabytku wpisanego do rejestru może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku (art. 73 ustawy). Dotacja może być przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 74 ustawy). Zgodnie z art. 77 ust. 7 i 14 ustawy może ona obejmować m.in. nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych (np. grodzisk i kurhanów). Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej określa odrębne rozporządzenie.

      

     W przypadku gdy przeprowadzenie badań archeologicznych jest niezbędne (patrz art. 31 ustawy) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej zamierzającej realizować działania wymienione w art. 31 dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych oraz wykonanie ich dokumentacji, ale tylko w przypadku, gdy koszt planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów planowanych działań. Dotacja może być udzielona także w przypadku odkrycia nieznanego wcześniej zabytku archeologicznego w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych. Szczegółowe informacje na temat dotacji zawarto w art. 82a ustawy oraz w odrębnym rozporządzeniu.

      

     Odkrycie zabytku archeologicznego

     W przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robót budowlanych i ziemnych lub przypadkowego znalezienia zabytku należy go zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie prace które mogłyby go uszkodzić oraz zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub odpowiednie władze, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 32, 33 ustawy). Art. 32 ustawy określa dalszy tryb postępowania wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robót budowlanych lub ziemnych.

     W ustawie ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawarto odpowiednie przepisy karne, stosowane w przypadku niedopełnienia tych obowiązków, łącznie z odpowiedzialnością karną za zniszczenie bądź uszkodzenie zabytku (patrz w szczególności art. 108, 115, 116 ustawy)

     Nagrody dla odkrywców bądź przypadkowych znalazców

     Odkrywcom lub przypadkowym znalazcom zabytków archeologicznych przysługuje nagroda, ale tylko jeżeli dopełniły obowiązków określonych w ustawie (art. 32-34 ustawy). Koniecznym warunkiem przyznania nagrody jest przypadkowość okrycia. Warunki i tryb przyznawania nagród określa odrębne rozporządzenie.

     Obowiązki właściciela/użytkownika terenu, na którym znajduje się nieruchomy zabytek archeologiczny

     Zasady opieki nad zabytkiem oraz obowiązki właściciela/użytkownika terenu na którym znajduje się nieruchomy zabytek archeologiczny określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, tekst ujednolicony).

     Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;  popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury (art. 5 ustawy). Niezależnie od tego właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków ma obowiązek zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o: uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;  zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. (art. 28 ustawy)

      

     Jeżeli na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, mają być prowadzone roboty budowlane, ziemne lub nastąpić ma zmiana charakteru dotychczasowej działalności (np. zalesienie terenu zamiast upraw) konieczne jest przeprowadzenie badań archeologicznych uznawanych w tym wypadku za działania ratownicze. Zakres i rodzaj niezbędnych badań ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wymienione wyżej działania zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Koszty badań i dokumentacji pokrywa inwestor (art. 31 ustawy). W określonych przypadkach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji na ten cel (patrz niżej – informacje o prawach właścicieli/użytkowników zabytków).

      

     W ustawie ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawarto odpowiednie przepisy karne, stosowane w przypadku niedopełnienia tych obowiązków (patrz w szczególności art. 108,  110, 113).