DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Kryteria wpisu na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony
     W dokumentach zgłoszeniowych Państwo/a-Strona/y proszone jest/są o wykazanie, że element proponowany przez nie do umieszczenia na Liście pilnej ochrony spełnia wszystkie z wymienionych poniżej kryteriów:

     U.1 Element stanowi niematerialne dziedzictwo kulturowe, rozumiane zgodnie z definicją zawartą w Artykule 2 Konwencji.

     U.2
     a. Element wymaga pilnej ochrony, ponieważ zagrożona jest jego żywotność, pomimo starań podejmowanych przez związaną z nim wspólnotę, grupę czy –
     w stosownych przypadkach – pojedyncze osoby oraz Państwo/a-Stronę/y.

     lub b. Element wyjątkowo pilnie wymaga ochrony, ponieważ narażony jest na poważne zagrożenia, w rezultacie których nie przetrwa, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania ochronne.

     U.3 Zostały opracowane środki ochronne mogące pozwolić związanej z elementem wspólnocie, grupie lub – w stosownych przypadkach – pojedynczym osobom
     na dalsze kultywowanie i przekazywanie elementu.

     U.4 Element został zgłoszony do wpisu za możliwie najszerszym udziałem związanej z nim wspólnoty, grupy czy – w stosownych przypadkach – pojedynczych osób i za ich niewymuszoną, uprzednią i świadomą zgodą.

     U.5
     Element jest uwzględniony w inwentarzu niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terytorium/ach wnoszącego/ych o jego wpis Państw/a-Stron/y,
     co precyzuje Artykuł 11 i Artykuł 12 Konwencji.

     U.6 W przypadkach wyjątkowo pilnych przeprowadzone zostały należyte konsultacje
     ze związanym/i z elementem Państwem/ami-Stroną/ami w kwestii dokonania wpisu, zgodnie z Artykułem 17.3 Konwencji.