DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Dla samorządów

     Zadania organów ochrony zabytków, tj. wojewódzkich konserwatorów zabytków, działających w imieniu wojewody mogą realizować również konserwatorzy samorządowi na obszarze miasta lub powiatu. Wojewoda na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym wydawania decyzji administracyjnych gminom i powiatom (art. 96 ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 20 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). Wyjątkiem są sprawy dotyczące prowadzenia rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wydawanie decyzji w tym zakresie, które należą do wyłącznej kompetencji wojewódzkich konserwatorów zabytków. Mając na uwadze fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego posiadają znaczny potencjał w sferze ochrony zabytków, wskazane jest powoływanie struktur samorządowych do ochrony zabytków, które mogłyby odciążyć wojewódzkie urzędy ochrony zabytków w wykonywaniu swoich zadań statutowych.

     Wykonywanie zadań w zakresie opieki nad zabytkami jest ponadto jednym z ustawowych zadań własnych samorządów wszystkich szczebli. W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyszczególniono m. in. takie zadania:

     • utworzenie parku kulturowego (art. 7 pkt 3, art. 16 i 17);
     •  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (art.22 ust.4, 5 i 6)
     • sporządzenie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 84 );
     • umieszczenie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru znaków informacyjnych (art. 12 ust.1);
     • ustanowienie społecznych opiekunów zabytków (art. 103 ust.1);
     • przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjętych zawiadomień o odkryciu przedmiotu o cechach zabytku lub znalezieniu zabytku archeologicznego (art. 32 ust.2);
     • wydawanie decyzji o czasowym zajęciu zabytku nieruchomego lub wywłaszczanie tego zabytku (art. 50 ust.3 i art.112-125 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami)
     Do obowiązków organów samorządowych wszystkich szczebli należy ponadto uwzględnienie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji (art. 18 ust.1):
     • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
     • strategii rozwoju województw;
     • planów zagospodarowania przestrzennego województw;planu zagospodarowania
     • przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
     • analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu,
     • strategii rozwoju gmin,
     • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
     • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
     • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.      

     W powyższych dokumentach musi być uwzględnione szereg elementów, które zawiera ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności (art. 18 ust.2):

     • krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
     • określone rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu,
     • przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami.

     Do pobrania:

     Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

     Ustawa o gospodarce nieruchomościami;

     Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

     Ustawa o samorządzie wojewódzkim;

     Ustawa o samorządzie powiatowym;

     Ustawa o samorządzie gminnym;