DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Procedury
     Badania archeologiczne, w świetle art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej zwanej u.o.z.o.z.), stanowią działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.

     Prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 u.o.z.o.z. wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy zwrócić uwagę, iż obowiązek ten, w odróżnieniu do zabytków nieruchomych i zabytków ruchomych, obejmuje nie tylko prowadzenie badań przy zabytkach archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, lecz przy wszystkich obiektach spełniających definicję zabytku archeologicznego z art. 3 pkt 4 u.o.z.o.z.

     Tryb i sposób wydawania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (dalej zwane rozporządzeniem), gdzie w § 9 wskazano wymagane elementy wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, zaś w § 20 określono obligatoryjne oraz fakultatywne składniki pozwolenia na prowadzenie tych badań.

     W § 26 ww. rozporządzenia określone zostały nadto kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby uprawnione do prowadzenia badań archeologicznych. Badania te może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań. Jednocześnie, przy ustalaniu czasu trwania przedmiotowej praktyki, nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych.

     Załącznik nr 2 do rozporządzenia szczegółowo określa standardy dokumentacji badań archeologicznych, wymieniając jej niezbędne składniki.

     Przeprowadzenie badań archeologicznych może okazać się niezbędne w przypadku realizacji robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 31 ust. 1a u.o.z.o.z. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzająca przedsięwziąć te działania jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 u.o.z.o.z., pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, o ile przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, zgodnie z art. 31 ust. 2 u.o.z.o.z., ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Egzemplarz dokumentacji z przeprowadzonych badań podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków (art. 31 ust. 3 u.o.z.o.z.)

     Szczególną regulację w zakresie prowadzenia badań przy nieruchomych zabytkach archeologicznych zawiera art. 30 u.o.z.o.z., który ustanawia prawny obowiązek udostępnienia przez właściciela lub posiadacza zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku tego zabytku bądź nieruchomości wykonawcy badań w celu ich przeprowadzenia. W przypadku odmowy udostępnienia zabytku nieruchomego bądź nieruchomości, zgodnie z art. 30 ust. 2 u.o.z.o.z., wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie tego zabytku bądź nieruchomości, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem powyższych badań, w myśl art. 30 ust. 3 u.o.z.o.z., przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.