DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Spuścizny

     SPUŚCIZNY

     Spuścizny naukowe to najczęściej zbiory prywatne po wybitnych badaczach uzyskane w wyniku użyczenia, zakupu, przekazania lub daru. Nazwy nadano im od nazwisk ich twórców. Pierwsza spuścizna trafiła do Ośrodka Dokumentacji Zabytków w czasie jego tworzenia w 1962 roku. Ostatnią przyjęliśmy w 2018 roku.

     Dokumentacja ta znajduje się w Zespole ds. Archiwaliów, w Oddziale Terenowym NID w Gdańsku, w Oddziale Terenowym NID w Kielcach, w Oddziale Terenowym NID w Krakowie, w Oddziale Terenowym NID w Opolu, w Pracowni Terenowej NID w Trzebinach, w Oddziale Terenowym NID w Rzeszowie oraz w Oddziale Terenowym NID we Wrocławiu.

     Wszystkie materiały, które są w dobrym stanie konserwatorskim, są nieodpłatnie udostępniane zgodnie z regulaminem udostępniania NID, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

     ARCHIWUM NID JEST ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA.

     Regulamin udostępniania.pdf

     Wniosek o udostępnianie i wykorzystywanie materiałów archiwalnych NID.docx

     Formularz zamówienia usług fotograficznych w NID.docx

     Cennik.pdf

      

     Zespół ds. archiwaliów

     tel. (22) 826 02 39 wew. 135, e-mail: archiwum@nid.pl

     Materiały przechowywane są w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 28

     - Spuścizna po Euzebiuszu Łopacińskim (1882-1961) to zbiór wypisów sporządzonych ze zbiorów m.in. przedwojennego Archiwum Głównego Akt Dawnych, a zatem z dokumentacji, która w dużej mierze uległa zniszczeniu w trakcie Powstania Warszawskiego. Wypisy zawierają informacje na temat artystów i rzemieślników oraz innych przedstawicieli kultury i sztuki. Całość skompletowano w 120 teczkach (1,62 mb).

     - Notaty prof. Władysława Knapińskiego to rękopis przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie dotyczący historii kościołów Diecezji Warszawskiej w jej granicach z ostatnich dekad XIX w. stworzony w czasie opracowywania haseł do polskiej edycji „Encyklopedii kościelnej”. Zawiera on cenne informacje dotyczące świątyń katolickich na wzmiankowanym obszarze. Posiadamy jego odpis.  Całość zawiera 956 stron podzielonych na 5 tomów.

     - Spuścizna po prof. Włodzimierzu Demetrykiewiczu (1859-1937) - prawniku, archeologu i konserwatorze zabytków. W swoim zasobie posiadamy tylko jej fragment. Zebrana w ledwie dwóch teczkach zawiera materiały do historii sztuki w Polsce, a zwłaszcza zabytków architektury (głównie Krakowa i Tarnowa). Właściwa spuścizna przechowywana jest w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie i w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

     - Notaty Juliana Pagaczewskiego to zestaw wypisów i notatek dotyczących architektury polskiej z czasów saskich. Sporządził je w trakcie pobytu w Archiwum Państwowym w Dreźnie (1920 r.) Ten niewielki zbiór zawarto w jednej teczce.

     - Spuścizna po prof. Gerardzie Ciołku (1909-1966) cenionym architekcie i konserwatorze. Składa się na nią zbiór planów, obwolut oraz księgozbiór tematyczny dotyczące m.in. architektury rezydencjonalnej, zabytkowych założeń parkowych oraz ogrodów klasztornych. Rozpiętość spuścizny to ok. 26 mb.

     - Spuścizna po Janie Glince (1890-1963) historyku i archiwiście. Dotyczy przede wszystkim Białostocczyzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności fundacyjnej Branickich z linii Gryfitów. Całość zbioru zawarto w 517 teczkach, tj. około 4 mb.

     - Spuścizna po Dariuszu Kaczmarzyku (1904-2000) to dokumentacja z inwentaryzacji zabytków województwa warszawskiego. Zawiera zarówno opracowania autorskie jak i dokumentacje pomocniczą wytworzoną przez innych aktotwórców. Rozpiętość zbioru to ok. 1 mb.

     - Spuścizna po prof. Wojciechu Kalinowskim (1919-1992) architekcie, historyku architektury i urbaniście. Zawiera m.in. pochodną pracy naukowej rzeczonego jak i jego aktywności na polu dydaktycznym. Dokumentacje te zebrano w 28 tekach (około 2,75 mb).

     - Spuścizna po Januszu Kubiaku (1934-1982) historyku sztuki i urbaniście Zawiera m.in. opracowania autorskie, fragmenty opracowań zbiorczych, wypisy archiwalne i bibliograficzne a także teksty innych autorów. Przechowywane są w 60 teczkach (około 1,5 mb).

     - Spuścizna po prof. Bohdanie Marconim (1894-1875) to prywatne archiwum zasłużonego konserwatora malarstwa, w którym zebrano pochodną jego aktywności nie tylko na polu renowacji zabytkowych płócien (w tym m.in. „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki) ale też zapis działalności w ramach międzynarodowych organizacji konserwatorskich. Dokumentacje tę zebrano w 101 teczkach (około 2,95 mb).

     - Spuścizna po Rudolfie Mękickim (1887-1942) kustoszu Muzeum Narodowego im. Króla Jana III Sobieskiego. Wraz z żoną Julią prowadził on prace inwentaryzacyjne na zamku w Podhorcach (lata 30. XX w.) czego pochodną była dokumentacja składająca się na ów zbiór. Całość zebrano w 10 teczkach (około 0,5 mb).

     - Spuścizna po prof. Franciszku Piaściku (1902-2001) architekcie i inwentaryzatorze zabytków, długoletnim pracowniku naukowym Politechniki Warszawskiej. Zbiór ten, zawierający zarówno dokumentacje aktową (rękopisy, maszynopisy etc.) jak również m.in. planistyczną oraz formularze ankiet. Jej objętość to około 1,90 mb przechowywanych w 100 teczkach oraz zwojach negatywów.

     - Spuścizna po Kazimierzu Saskim (1886-1979) architekcie i konserwatorze zaangażowanego w działalność Wydziału Architektury Biura Odbudowy Stolicy, a z czasem Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Znalazły się w niej przede wszystkim materiały na temat obiektów architektonicznych z terenu Warszawy odbudowywanych pod jego nadzorem. Zawarto je w 92 teczkach oraz kilkunastu rulonach zajmujących około 1,17 mb.

     - Spuścizna po prof. Ignacym Tłoczku (1902-1982) historyku architektury, architekcie i urbaniście, profesorze Katedry Budownictwa Wiejskiego Politechniki Warszawskiej. Zbiór ten dotyczy budownictwa wiejskiego i zabytków architektury drewnianej. Zebrano ją w 162 teczkach i 30 pudłach co daje ogółem około 5,20 mb dokumentacji.

     - Zbiór rysunków prof. Czesława Thulliego (1888-1976) to zbiór odrysów ikonografii przechowywanej niegdyś w lwowskiej Bibliotece Pawlikowskich. Liczy sobie 278 rysunków na 63 kalkach technicznych. Odrysy powstały w latach 1912-1915.

     - Zbiór negatywów Romana Aftanazego (1914-2004) historyka i autora monumentalnych „Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”. Złożyło się nań około 450 sztuk szklanych negatywów ze szczególnym uwzględnieniem zamków i posesji dworskich z wspomnianych w tytule jego pracy kresów.

     - Synoptica relatio seu brevis descriptio cenventuum in provincia Majoris et Minoris Poloniae partisque Prussiae fundatorum facta A.D. 1735 to odpis rękopisu z 1735 r. sporządzonego w języku łacińskim przez zakonnika Ludwika Miske (1692-1768). Na polecenie swoich zwierzchników rozpoznał on archiwa polskiej prowincji franciszkanów przybliżając ówczesny stan miejscowych klasztorów. Zawiera 392 karty przechowywane w dwóch teczkach.

     - Opisy Zabytków Starożytności w Guberni Płockiej przez Delegację wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w roku 1851 zebrane to odpis z rękopisu znajdującego się w zasobie Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (273 strony maszynopisu). Opracowany został na podstawie jednego z tomów opisu wykonanego pod kierownictwem Kazimierza Stronczyńskiego (1809-1894) przez delegacje powstałą z polecenie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w 1851 r.

     - Materiały dotyczące strat w dziedzinie dóbr kultury poniesionych w wyniku II wojny światowej oraz problemu rewindykacji dóbr kultury zagrabionych przez okupantów to spisy oraz zestawienia sporządzone przez pracowników muzealnych oraz przedstawicieli służb konserwatorskich po roku 1945. Zgodnie z tytułem dotyczą strat w sferze dób kultury poniesionych przez Polskę w trakcie II wojny światowej oraz problemu rewindykacji tych z nich, które zostały zagrabione. Zebrano je w dwóch segregatorach.

     - Zbiór ilustrowanych kart pocztowych - składa się nań ponad trzysta kart pocztowych z przełomu XIX i XX w. oraz z pocz. XXI w. ukazujące zarówno obiekty architektoniczne na terytorium współczesnej Polski jak i I i II Rzeczypospolitej.

     - Bibliografia Konserwatorska ma formę tradycyjnego katalogu kartkowego zawierającego ponad 40 tysięcy fiszek. Odsyła on do zawartości czasopism i książek z których większość znajduje się w Bibliotece NID. Używając klucza geograficznego w układzie alfabetycznym odnosi się do treści potencjalnie cennych dla konserwatorów zabytków, historyków sztuki, regionalistów i badaczy zajmujących się dziedzictwem. Główną autorką katalogu była pani Maria Łotysz. Rozpisywała ona zawartość specjalistycznej biblioteki ówczesnego Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Zaczęła od pozycji najstarszych czyli z połowy XIX wieku a zakończyła na tych wydanych pod koniec lat 60-tych XX wieku.

     Katalog

     informacje o katalogu w formacie PDF

      

     - Zbiór fotografii Andrzeja Nitscha to około 1180 kart zawierających fotografie dokumentujące zniszczenia Warszawy dokonane przez Niemców w toku powstania warszawskiego i po jego zakończeniu. Pochodzą z prywatnego archiwum Andrzeja Nitscha. Zbiór jest w trakcie opracowywania.

      

     - Zbiór przeźroczy Lecha Krzyżanowskiego to ok. 11 tys. w zdecydowanej większości slajdów wykonanych przez pracownika Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków. Złożyły się na nie zdjęcia zabytkowej architektury m.in. z Azji Południowo-Wschodniej oraz Warszawy. Zbiór jest w trakcie opracowania.

      

     Przewodnik po zasobie.pdf

     Oddział Terenowy NID w Gdańsku

     tel. (58) 301 77 12, (58) 301 47 86, (58) 301 75 22, e-mail: ot.gdansk@nid.pl

     Spuścizna po Krzysztofie Biskupie (1952-2000) naukowcu i specjaliście w dziedzinie nowożytnych fortyfikacjach pruskich, autorze wielu opracowań związanych z fortyfikacjami nowożytnymi Gdańska, Torunia, Grudziądza, Kłodzka, Kostrzynia, Wolfenbüttel, twierdz Wisłoujście, Giżycko, Osowiec. W skład spuścizny naukowej wchodzą, oprócz książek, wydawnictw drukowanych i czasopism, materiały archiwalne takie jak: kserokopie wydawnictw drukowanych oraz inne archiwalia (materiały dotyczące fortyfikacji polskich i zagranicznych, zabytków techniki oraz innych obiektów zabytkowych). Część archiwalna spuścizny liczy około 3 mb.

     Oddział Terenowy NID w Kielcach

     tel. (41) 343 02 72, (41) 301 14 31, e-mail: ot.kielce@nid.pl         

     - Spuścizna po Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach. Wielkość zbioru liczy około 3 mb.

     Oddział Terenowy NID w Krakowie

     tel. (12) 429 10 11, e-mail: ot.krakow@nid.pl

     - Spuścizna po dr. Marianie Korneckim (1924-2001) historyku sztuki który interesował się drewnianym budownictwem sakralnym i ludowym. Zbiór obejmuje rękopisy, notatniki z prac terenowych, maszynopisy opublikowanych artykułów oraz kilka tysięcy fotografii zabytków z terenu województwa małopolskiego i innych regionów Polski. Materiały pochodzą z okresu od lat 50. XX w. do 2000. Zbiory liczą 1154 pozycje, mieszczące się w 76 segregatorach.

     Pracownia Terenowa NID w Trzebinach

     tel. (65) 533 03 47, e-mail: pracownia.trzebiny@nid.pl

     Spuścizna po WOAK (Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Lesznie z siedzibą w Trzebinach). W skład zbioru wchodzą: dokumentacja kartograficzna z naniesionymi stanowiskami archeologicznymi; dokumentacja z badań archeologicznych i interwencji terenowych; plany warstwicowe stanowisk archeologicznych; dokumentacja fotograficzna (zdjęcia lotnicze: wglądówki, pozytywy; dok. fot. z wykopalisk: stykówki, negatywy, slajdy). Wielkość zbioru wynosi około 7 mb.

     Oddział Terenowy NID w Rzeszowie

     tel. (17) 853 29 43, (17) 853 67 76, e-mail: ot.rzeszow@nid.pl

     Spuścizna po Wojciechu Sobockim konserwatorze zabytków, specjaliście w zakresie konserwacji architektury drewnianej. Zachowany zbiór to wynik jego wieloletniej pasji dokumentowania drewnianej architektury cerkiewnej dawnego województwa rzeszowskiego. Zgromadzone materiały to fotografie, reprodukcje archiwalnych fotografii, rysunki pomiarowe, opisy i wypiski do dziejów budownictwa cerkiewnego w Polsce południowo-wschodniej.

     Oddział Terenowy NID we Wrocławiu

     tel. (71) 322 16 40, e-mail: ot.wroclaw@nid.pl

     - Spuścizna po Krzysztofie Eysymoncie liczy ok. 0,8 mb. Obejmuje materiały przygotowane do wydanego w 1997 roku „Katalogu zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego”. Przechowywane są w teczkach wiązanych, założonych dla każdego obiektu osobno. Zbiór jest w trakcie opracowania

     - Spuścizna po prof. Mirosławie Przyłęckim stanowi dość skromny wybór archiwaliów wyselekcjonowany przez żonę zmarłego Profesora, liczący ok. 1,7 mb. Wśród opracowań znajduje się między innymi zbiór referatów dotyczących ogólnych zagadnień związanych z odbudową i konserwacją zabytków na Dolnym Śląsku, rewaloryzacją zabytkowych miast, budowli obronnych oraz działalnością służb konserwatorskich. Przekazane została także dokumentacja naukowa i techniczna dla pojedynczych obiektów zabytkowych, między innymi z terenu Oleśnicy i Legnicy, a także opracowania projektowe obiektów nowo wznoszonych (np. Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny). Część dokumentacji rysunkowej przekazana została w rulonach. Ponadto w ramach spuścizny znalazł się częściowo opisany, nieusystematyzowany zbiór negatywów i fotografii. Zbiór jest w trakcie opracowania.