Powrót
Struktura
Schemat tymczasowej struktury organizacyjnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Dyrektor
Zarządza Instytutem, odpowiada za strategię działania Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania związane z ochroną danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Instytutu. Udziela informacji o działalności Instytutu dla podmiotów zewnętrznych, w tym mediów.

p.o. Dyrektora Marlena Happach

Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl

Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Konserwatorskich
Nadzoruje bezpośrednio Zespoły Zadaniowe i Samodzielne Stanowiska pracy:
– Zespół Zadaniowy ds. Dziedzictwa Archeologicznego
– Zespół Zadaniowy ds. Krajobrazu Kulturowego, Zieleni Zabytkowej i Cmentarzy
– Zespół Zadaniowy ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków
– Zespół Zadaniowy ds. Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo
– Zespół Zadaniowy ds. Miejsc Światowego Dziedzictwa
– Zespół Zadaniowy ds. Pomników Historii
– Zespół Zadaniowy – Centrum Architektury Drewnianej
– Zespół Zadaniowy ds. Organów Historycznych.
dr hab. Monika Bogdanowska
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Digitalizacji i Inwestycji
nadzoruje bezpośrednio Zespoły Zadaniowe:
– Zespół Zadaniowy ds. Rejestru i Ewidencji Zabytków
– Zespół Zadaniowy ds. Archiwaliów
– Zespół Zadaniowy ds. Danych Cyfrowych
– Zespół Zadaniowy ds. Digitalizacji
– Zespół Zadaniowy ds. Założenia Pałacowo-Parkowego w Trzebinach.
Bogusław Chmiel
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Strategicznych
Nadzoruje bezpośrednio Zespoły Zadaniowe:
– Zespół Zadaniowy ds. Biblioteki
– Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Projektów
– Zespół Zadaniowy Ekspertów
– Zespół Zadaniowy ds. Współpracy Instytucjonalnej i Badań.
Natalia Dzieduszycka
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: sekretariat@nikz.pl
e-mail: nid@nid.pl
Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjnych
Nadzoruje bezpośrednio Zespoły Zadaniowe:
– Zespół Zadaniowy ds. Bezpieczeństwa Zabytków
– Zespół Zadaniowy ds. Administracyjnych
– Zespół Zadaniowy ds. IT
– Zespół Zadaniowy ds. Rozliczania Programów
– Zespół Zadaniowy – Park Mużakowski w Łęknicy.
Elżbieta Ofat
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacji Biura Dyrektora
Nadzoruje bezpośrednio Zespół Zadaniowy ds. Biura Dyrektora w skład którego wchodzą:
– Zespół Zadaniowy ds. Promocji
– Zespół Zadaniowy ds. Komunikacji
– Zespół Zadaniowy ds. Popularyzacji Wiedzy o Dziedzictwie
– Zespół Zadaniowy ds. Międzynarodowych
– Zespół Zadaniowy ds. Zamówień Publicznych
– Zespół Zadaniowy ds. Dziedzictwa Niematerialnego
– Zespół Zadaniowy ds. Obsługi Sekretariatów i Kancelarii.
Anna Zawadzka
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Popularyzowania Wiedzy
dr Michał Laszczkowski
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Koordynator Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowo-badawczych
dr hab. Katarzyna Zalasińska
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Główna Księgowa
Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Prowadzi rachunkowość Instytutu i dysponuje środkami pieniężnymi. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Opiniuje projekty i realizowane przedsięwzięcia gospodarcze oraz przedkłada w tych sprawach wnioski Dyrektorowi. Bada efektywność ekonomiczną oraz zgodność planowania i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki. Ustala zasady prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych z uwzględnieniem ochrony mienia Instytutu. Sprawuje nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem rachunkowości oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.
Beata Szczepanek-Zera
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Zastępczyni Głównej Księgowej
Anna Łojko
e-mail: a.lojko@nikz.pl
Zespół Zadaniowy ds. Finansowych
Do zadań Zespołu Zadaniowego ds. Finansowych należy w szczególności:
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Instytutu,
– terminowe sporządzanie i wysyłanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
– sporządzanie analiz ekonomicznych oraz rozliczanie i ustalanie wyników ekonomicznych zespołów zadaniowych Instytutu i stanowisk pracy,
– prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zakładowym planem kont oraz obowiązującymi przepisami prawa,
– kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
– przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
– wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
– wykonywanie wszelkich czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
– regulowanie zobowiązań finansowych, w tym prowadzenie obsługi kasowej Instytutu,
– rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT, należnych składek ZUS, PFRON oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
– obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Instytutu.
Barbara Bąkała
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 55 15 562
e-mail: bbakala@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo
Zespół Zadaniowy prowadzi działania na polu kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa, w szczególności poprzez:
– organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym dotyczących metod badań i zasad postępowania z zabytkami, ich ochrony i właściwego wykorzystywania,
– podejmowanie współpracy z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego oraz promowanie zasad opieki nad zabytkami,
– prowadzenie studiów i badań nad potencjałem społeczno-gospodarczym dziedzictwa kulturowego,
– podejmowanie współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu rozpoznania i wykorzystania potencjału rozwojowego dziedzictwa kulturowego w strategiach rozwoju i rewitalizacji,
– analizowanie wpływu zmian klimatu na dziedzictwo oraz rozpoznawanie metod przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian,
– promowanie właściwych metod ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatu na obiekty historyczne.
Kierownik
Anna Kozioł (n/b)
p.o. Kierownika Karolina Grabowska-Garczyńska (zastępstwo)
tel.: 22 55 15 679
e-mail: kgarczynska@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Pomników Historii
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– koordynowanie procedury występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za pomnik historii,
– monitorowanie stanu zachowania i sposobu zarządzania obiektami uznanymi za pomniki historii,
– podejmowanie współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów uznanych za pomniki historii na rzecz właściwego sprawowania opieki i zarządzania ww. dobrami.
Kierownik
Anna Hanaka
tel.: 22 55 15 667
e-mail: ahanaka@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Miejsc Światowego Dziedzictwa
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– koordynowanie działań związanych z wdrażaniem Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w zakresie powierzonym Instytutowi przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
– monitorowanie stanu zachowania i sposobu zarządzania obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO,
– podejmowanie współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na rzecz właściwego sprawowania opieki i zarządzania ww. dobrami.
Kierownik
Anna Marconi-Betka
tel.: 22 826 92 47 wew. 143
mobile: +48 571 207 767
e-mail: abetka@nid.pl
Zespół Zadaniowy „Centrum Architektury Drewnianej”
Celem działania Zespołu Zadaniowego jest wspieranie ochrony architektury i budownictwa drewnianego oraz promowanie dobrych praktyk, w szczególności poprzez:
– gromadzenie wiedzy i danych na temat architektury i budownictwa drewnianego,
– koordynowanie prac w zakresie monitorowania zasobu, gromadzenie danych do raportowania o jego stanie,
– tworzenie i upowszechnianie katalogu dobrych praktyk,
– organizowanie szkoleń w zakresie popularyzacji wiedzy i właściwego postępowania z obiektami architektury i budownictwa drewnianego,
– organizowanie kursów rzemiosła tradycyjnego podnoszących kompetencje osób zajmujących się pracami przy obiektach zabytkowego budownictwa drewnianego,
– współpraca z instytucjami i organizacjami, w tym zagranicznymi, zajmującymi się ochroną zabytków architektury i budownictwa drewnianego i upowszechnianiem wiedzy w tym zakresie.
Kierownik
Natalia Skiepko
tel.: +48 573 006 996
e-mail: nskiepko@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Krajobrazu Kulturowego, Zieleni Zabytkowej i Cmentarzy
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– opracowywanie i upowszechnianie standardów postępowania konserwatorskiego w obszarze ochrony krajobrazu kulturowego oraz w odniesieniu do zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy,
– przygotowywanie na rzecz organów administracji publicznej opinii i ekspertyz dotyczących działań związanych z krajobrazem kulturowym oraz działań przy zabytkowych parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni lub cmentarzach,
– prowadzenie waloryzacji obszarów krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni i cmentarzy,
– monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla krajobrazu kulturowego, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze zmian klimatu,
– wykonywanie analiz historycznych, prac studialnych i koncepcyjnych w odniesieniu do krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków i ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy.
Kierownik
dr Renata Stachańczyk
tel.: 22 826 02 39 wew. 143
mobile: +48 571 207 767
e-mail: rstachanczyk@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Organów Historycznych
Zakres działania Zespołu:
– rozpoznanie zasobu ewidencyjnego i dokumentacyjnego dotyczącego organów historycznych (karty ewidencyjne, opracowania i dokumentacje w zasobach NID i archiwów PPKZ) w celu oszacowania polskiego krajobrazu organowego, stanu badań i stworzenia strategii postępowania badawczego,
– rozpoznanie zasobu organów wpisanych do rejestru zabytków, oszacowanie ilościowe zasobu,
– przygotowanie projektu listy instrumentów szczególnie wartościowych, wymagających szczególnej ochrony,
– przygotowanie wytycznych dotyczących dokumentacji organów historycznych oraz wzorców dokumentacji i formularza ekspertyzy przy wpisie organów do rejestru zabytków,
– przygotowanie projektu wytycznych dotyczących konserwacji i restauracji organów historycznych w celu sformułowania wytycznych GKZ lub rozporządzenia do Ustawy na podstawie dialogu technicznego z organmistrzami w zakresie technik konserwatorskich i instrumentarskich,
– przygotowanie projektu programu studiów podyplomowych dla rzeczoznawców organowych.
Kierownik
dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
tel.: 22 55 15 640
e-mail: mtrzaskalik@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– opracowywanie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach,
– przygotowywanie na rzecz organów administracji publicznej opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach,
– prowadzenie waloryzacji zabytków,
– monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla zabytków, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
– przygotowywanie i koordynowanie oraz nadzór nad działaniami związanymi z oceną stanu zachowania zabytków.
Kierownik
Maciej Warchoł
tel.: 22 826 92 47 wew. 136
e-mail: mwarchol@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Dziedzictwa Archeologicznego
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– opracowywanie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach archeologicznych, a także innowacji metodycznych w obszarze archeologii,
– przygotowywanie na rzecz organów administracji publicznej opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach archeologicznych,
– prowadzenie waloryzacji zabytków archeologicznych,
– monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania takim zagrożeniom,
– koordynacja Europejskich Dni Archeologii.
Kierownik
Jakub Wrzosek
tel.: 22 826 02 39 wew. 115
e-mail: jwrzosek@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Digitalizacji
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– prowadzenie prac digitalizacyjnych przy obiektach zabytkowych,
– monitorowanie i rejestrowanie stanu istniejącego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie pomiarów, wizualizacji i publikacji cyfrowej zabytków nieruchomych i ruchomych,
– wykonywanie zadań digitalizacyjnych związanych z zabytkami architektury i archeologii, w tym inwentaryzacja metodami cyfrowymi, kompleksowa digitalizacja archiwów oraz źródeł fotograficznych, a także działalność wspomagająca inne Zespoły Zadaniowe i stanowiska Instytutu w pracach badawczych,
– wdrażanie zmian technologicznych dotyczących technik i metod digitalizacji obiektów architektury zabytkowej oraz wskazywanie dobrych praktyk dla wykonywania i publikowania cyfrowej dokumentacji architektonicznej,
– działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie digitalizacji obiektów zabytkowych i archiwalnych.
Kierownik
Karol Czajkowski
mobile: +48 500 769 445
e-mail: kczajkowski@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Rejestru Ewidencji Zabytków
Zespół Zadaniowy gromadzi i upowszechnia wiedzę o dziedzictwie, w szczególności poprzez:
– prowadzenie Krajowej Ewidencji Zabytków, analizę danych zgromadzonych w tej ewidencji oraz ich udostępnianie,
– gromadzenie dokumentacji rejestru zabytków oraz jej analizę,
– ewidencjonowanie badań archeologicznych prowadzonych na terenie kraju.
Kierownik
Ligia Kwiatkowska
tel.: 22 826 02 39, 826 92 47 wew. 128
mobile: +48 500 741 314
e-mail: lkwiatkowska@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Przygotowania Remontu i Inwestycji Nieruchomości
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Przygotowania Remontów i Inwestycji Nieruchomości stanowiących mienie Instytutu oraz będących w zarządzie Instytutu należy:
– prowadzenie i koordynacja prac inwestycyjnych, remontowych związanych z kompletowaniem i weryfikowaniem dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej),
– nadzór nad procesem procedur administracyjnych związanymi z pozwoleniami i zgłoszeniami, nadzór nad procesem urzędowego uzgadniania dokumentacji, kontakty z wykonawcami prac,
– przygotowywanie dokumentów (m.in. zapytania ofertowe, dokumentacja przetargowa, umowy, protokoły, zgłoszenia, pozwolenia, wyceny),
– przygotowanie postępowań administracyjnych,
– nadzór nad prawidłowością realizacji umów o roboty budowalne i świadczenia usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego w zakresie prowadzonych projektów,
– prowadzenie ksiąg obiektów nieruchomości własnych i czuwanie nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
Katarzyna Sawczuk
e-mail: ksawczuk@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Danych Cyfrowych
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– wdrażanie nowych technologii w zakresie tworzenia baz danych o zabytkach oraz digitalizacji,
– zarządzanie Centralną Bazą Danych o Zabytkach, gromadzenie i przechowywanie zgromadzonych w niej danych cyfrowych,
– udostępnianie i promocja zdigitalizowanych materiałów,
– współpraca z instytucjami krajowymi w zakresie danych przestrzennych dotyczących zabytków,
– tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi publikującymi zdigitalizowane dane o zabytkach.
Kierownik
Grzegorz Urbański
tel.: 22 55 15 660
mobile: +48 571 226 998
e-mail: gurbanski@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Założenia Pałacowo-parkowego w Trzebinach
Celem działania Zespołu Zadaniowego jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad Zespołem Pałacowo-parkowym w Trzebinach, w szczególności poprzez:
– realizowanie koniecznych prac remontowo-konserwatorskich i rewaloryzacyjnych podejmowanymi na terenie założenia pałacowo-parkowego w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów oraz nadzór nad nimi,
– realizowanie zadań i projektów powierzonych przez Dyrektora.
Kierownik
Marek Wróbel
tel.: 65 533 03 47
e-mail: mrobel@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Archiwaliów
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– zarządzanie zasobami archiwalnymi Instytutu, w tym ich opracowywanie, ewidencjonowanie, dbałość o stan ich zachowania oraz ich promocja,
– prowadzenie fototeki Instytutu,
– wsparcie procesu digitalizacji archiwaliów,
– sprawowanie merytorycznego nadzoru nad użyczonymi archiwami dawnego Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków,
– współdziałanie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami nadzorującymi Instytut w zakresie archiwów,
– udostępnianie zasobu archiwalnego zainteresowanym podmiotom,
– prowadzenie archiwum zakładowego.
Kierownik
Anna Zubkiewicz
tel.: 22 826 02 39 wew. 120
mobile: +48 500 770 701
e-mail: azubkiewicz@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Projektów
Zespół Zadaniowy odpowiada za realizację projektów Instytutu. Do zadań należy w szczególności:
a) planowanie we współpracy z innymi Zespołami Zadaniowymi Instytutu, koordynacja i realizacja projektów Instytutu, w tym:
– definiowanie celów i wskaźników projektów, a następnie dążenie do ich osiągnięcia na etapie realizacji projektów,
– sporządzanie i aktualizacja budżetów, harmonogramów i analizy ryzyka projektów oraz zarządzanie ryzykiem w obszarach, w zakresie właściwości Zespołu;
– realizacja i koordynacja projektów zgodnie z harmonogramem, w tym prowadzenie projektów w systemach informatycznych, prowadzenie bieżącej korespondencji z partnerami Instytutu, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji z zakresu zamówień publicznych i umów, negocjowanie umów, weryfikacja rozliczeń umów z partnerami, terminowe rozliczanie projektów oraz kontrola poszczególnych faz projektów;
b) przygotowywanie we współpracy z innymi zespołami zadaniowymi i stanowiskami pracy raportów, sprawozdań i innych podsumowań merytorycznych i finansowych projektów;
c) udział w procesie ewaluacji projektów we współpracy z innymi zespołami zadaniowymi.

Kierownik
Dorota Kwinta
e-mail: d.kwinta@nikz.pl

Zespół Zadaniowy Ekspertów
Zespół Zadaniowy odpowiada za wdrażanie wysokich standardów badań, dokumentacji i prowadzenia prac konserwatorskich dotyczących zabytków oraz prowadzenia prac w otoczeniu zabytków dokumentacji, w tym w szczególności za:
– przygotowanie i prowadzenie projektów konserwatorskich i remontowo-budowalnych dotyczących zabytków, w tym prac ratunkowych, zabezpieczających i archeologicznych,
– promowanie i upowszechnianie modelowych prac dotyczących zabytków i ich otoczenia,
– działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie konserwacji zabytków, w tym poprzez organizację i współorganizację szkoleń oraz warsztatów praktycznych,
– udzielaniem wszelkich potrzebnych porad, opinii, rekomendacji na potrzeby realizowanych prac i projektów,
– współpracę w ww. zakresie z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania zasobem zabytków oraz promowanie zasad opieki nad zabytkami,
– podejmowanie współpracy w ww. zakresie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, mediami i osobami fizycznymi.

Kierownik
Jerzy Szałygin
e-mail: j.szalygin@nikz.pl

Zespół Zadaniowy ds. Biblioteki
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– opieka nad zasobem bibliotecznym Instytutu,
– gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i selekcja zbiorów,
– udostępnianie zbiorów, informowanie o zbiorach własnych oraz innych bibliotek,
– prowadzenie kwerend bibliograficznych,
– prowadzenie współpracy z innymi instytucjami kultury i bibliotekami specjalistycznymi w kraju i za granicą, w tym w zakresie wymiany międzybibliotecznej.
Kierownik
Beata Wojda
tel.: 22 826 02 39 wew. 116
e-mail: bwojda@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Współpracy Instytucjonalnej i Badań
Zespół Zadaniowy odpowiada za nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, projekty edukacyjno-szkoleniowe oraz badania społeczne, w tym w szczególności za:
– organizowanie współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi, w szczególności nawiązywanie współpracy, przygotowywanie umów i porozumień oraz kontakt z partnerami,
– prowadzenie projektów szkoleniowych i edukacyjnych Instytutu, w szczególności organizowanie seminariów i konferencji branżowych,
– prowadzenie projektów w zakresie badań społecznych i badań opinii, w szczególności koordynacja potrzeb Instytutu w zakresie pozyskiwania danych społeczno-gospodarczych, procesu przeprowadzania badań, ich zamawiania oraz ewaluacji,
– prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej Instytutu oraz baz wiedzy na temat zrealizowanych projektów,
– wparcie procesu planowania programowego oraz planowania strategicznego Instytutu.
Kierownik
Monika Bończa-Tomaszewska
e-mail: m.boncza-tomaszewska@nikz.pl
Zespół zadaniowy ds. Administracji
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– administrowanie składnikami majątku Instytutu dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia,
– opracowywanie planów inwestycyjnych oraz prac modernizacyjnych i remontowych, koordynowanie ich realizacji, a także planowanie i zakup składników majątkowych w oparciu o zgłoszone potrzeby zespołów zadaniowych stanowisk pracy Instytutu,
– zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury technicznej, budowlanej, urządzeń biurowych i środków łączności,
– organizacja ochrony i ubezpieczenia mienia Instytutu,
– wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe i eksploatacyjne oraz obsługa transportowa i rozliczanie jej kosztów,
– koordynacja administracyjno-organizacyjna pracy Zespołów Zadaniowych–Oddziałów Terenowych i Zespołów Zadaniowych–Pracowni Terenowych,
– prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli państwowych zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 155),
– organizowanie wydarzeń we współpracy z właściwymi zespołami zadaniowymi i stanowiskami pracy.
Kierownik
Monika Tobiasz
tel.: 22 55 15 663
mobile: +48 510 075 650
e-mail: mtobiasz@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. IT
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– zapewnienie ciągłego funkcjonowania sieci,
– zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury teleinformatycznej,
– zabezpieczanie i zapewnianie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i aplikacji działających w ramach infrastruktury teleinformatycznej Instytutu,
– zapewnianie bezpieczeństwa przechowywanych danych cyfrowych, w tym w szczególności nadzór nad wykonywaniem, okresowe kontrolowanie oraz przechowywanie kopii zapasowych i zapewnienie zaplecza technicznego do przechowywania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych wytwarzanych w procesach digitalizacji,
– bieżąca obsługa zespołów zadaniowych i stanowisk pracy w zakresie wsparcia technicznego w ramach infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
– monitorowanie i kontrola sposobu wykorzystywania zasobów Instytutu w zakresie sprzętu teleinformatycznego,
– prowadzenie dokumentacji technicznej,
– określanie i planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania sieciowego, sprzętu sieciowego i komputerowego, programów użytkowych oraz instalowanie i konfiguracja oprogramowania,
– uzgodnienia, koordynacja oraz prowadzenie postępowań przetargowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatyczno-serwerowej Instytutu,
– administrowanie zintegrowanymi systemami informatycznymi (system biblioteczny, systemy FK oraz kadry¬ płace oraz inne),
– prowadzenie polityki licencyjnej w odniesieniu do oprogramowania,
– doradztwo i instruktaż stanowiskowy,
– zapewnienie zgodnego z obowiązującymi wymogami prawa i standardami poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Kierownik
Mateusz Zawadzki
tel.: 22 826 02 39 wew. 126
mobile: +48 798 291 888
e-mail: mzawadzki@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Rozliczania Programów
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej oraz koordynacja realizacji programów prowadzonych przez Instytut na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w szczególności:
– planowanie działania i wydatków koniecznych do sprawnej i terminowej realizacji programów,
– opracowywanie wytycznych i procedur niezbędnych do właściwej realizacji programów,
– prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programów,
– koordynacja i monitoruje realizację programów,
– prowadzi wymaganą sprawozdawczość dotyczącą realizacji programów.
Kierownik
Aleksandra Szczepańska
tel.: 22 55 15 682
mobile: +48 513 312 030
e-mail: aszczepanska@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Bezpieczeństwa Zabytków
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego, w szczególności związanych z nielegalnym wywozem i przywozem dóbr kultury, niszczeniem zabytków i innymi formami przestępczości przeciwko dziedzictwu, a także sytuacjami kryzysowymi oraz wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w szczególności poprzez:
– prowadzenie – w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – postępowań administracyjnych w przedmiocie pozwolenia na wywóz zabytków za granicę,
– prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w celu wypełniania zobowiązań prawa europejskiego i międzynarodowego, współdziałanie ze służbami mundurowymi, w szczególności Policją, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz prokuraturą, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury,
– prowadzenie działań służących zwiększeniu wykrywalności przestępstw przeciwko dziedzictwu,
– inicjowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w zakresie zapobiegania zagrożeniom dla dziedzictwa, zwłaszcza związanym z przestępczością i sytuacjami kryzysowymi,
– wypracowywanie metod przeciwdziałania zagrożeniom dla zabytków.
Kierownik
Monika Ośkiewicz
tel.: 22 55 15 755
mobile: +48 572 001 349
e-mail: moskiewicz@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Parku Mużakowskiego w Łęknicy
Celem działania Zespołu Zadaniowego jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad polską częścią Parku Mużakowskiego, w szczególności poprzez:
– bieżącą pielęgnacją parku i obsługę ruchu turystycznego,
– realizację oraz nadzór nad pracami pielęgnacyjno-odtworzeniowymi i rewaloryzacyjnymi w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów,
– prowadzenie bieżącej dokumentacji prac i zmian zachodzących w parku (dokumentacja fotograficzna, raporty dzienne, sprawozdania, monitoring środowiska przyrodniczego i stanu technicznego infrastruktury i dróg),
– współdziałanie w zakresie opieki, promocji, edukacji, turystyki z właściwymi jednostkami terytorialnymi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, w tym także z niemiecką Fundacją Fürst-Pückler-Park Bad Muskau,
– nadzór nad zadaniami realizowanymi na terenie parku przez jednostki zewnętrzne,
– prowadzenie gospodarki finansowej (m.in. sprzedaż drewna i inne dochody).
Kierownik
Barbara Iwlew
tel.: 68 362 41 82
mobile: +48 513 098 160
e-mail: biwlew@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Biura Dyrektora
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– opracowywanie strategii i planów działań Instytutu,
– monitorowanie realizacji przyjętych planów działania zespołów zadaniowych Instytutu,
– analiza napływających do Dyrektora wniosków z zespołów zadaniowych Instytutu,
– gromadzenie i analizowanie informacji o pracy Zespołów Zadaniowych–Oddziałów Terenowych i Zespołów Zadaniowych–Pracowni Terenowych,
– koordynowanie sprawozdawczości z działalności Instytutu,
– realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń, w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami,
– prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami.
Kierownik
Anna Zawadzka
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Promocji
Do zadań Zespołu należą m.in.:
– planowanie, współtworzenie oraz realizacja działań promocyjnych i marketingowych w oparciu o strategię komunikacyjną Instytutu,
-tworzenie i nadzór nad realizacją identyfikacji wizualnej Instytutu,
– promocja działań Instytutu, w tym przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (foldery, ulotki, plakaty, gadżety, teczki i inne),
– zarządzanie prowadzeniem stron internetowych Instytutu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440),
– realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych z języków obcych na potrzeby Instytutu,
– przygotowywanie i realizacja akcji marketingowych i materiałów BTL/ATL oraz nadzór nad realizowanymi kampaniami reklamowymi,
– bieżąca współpraca przy promocji projektów i działań innych Zespołów Zadaniowych Instytutu,
– udział w przygotowaniu planów oraz realizacja wydarzeń związanych z promocją Instytutu, takich jak: wystawy, konferencje, gale.
Kierownik
Paweł Hołubiec
tel.: 22 826 92 47 wew. 132
mobile: +48 508008210
e-mail: pholubiec@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Międzynarodowych
Do zadań Zespołu należą m.in.:
– realizacja – w zakresie powierzonych zadań – działań związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym, wynikających z porozumień i innych dokumentów ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską,
– prowadzenie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym,
– organizowanie i prowadzenie innych prac związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w aspekcie międzynarodowym,
– inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze współpracą międzynarodową Instytutu w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym.
Kierownik
Dąbrówka Lipska
e-mail: dlipska@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Dziedzictwa Niematerialnego
Do zadań Zespołu należą m.in.:
– gromadzenie wiedzy na temat dziedzictwa niematerialnego w Polsce, opracowywanie i upowszechnianie wytycznych dotyczących jego ochrony i promocji,
– obsługa procesu prowadzenia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz rejestru najlepszych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
– prowadzenie monitoringu elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
– organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów edukacyjnych oraz budowanie kompetencji w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
– współpraca i wsparcie merytoryczne depozytariuszy w procesie ochrony ich niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
– koordynacja działań związanych z identyfikacją i inwentaryzacją dziedzictwa niematerialnego na terenie kraju oraz zadań w ramach ochrony dziedzictwa niematerialnego na poziomie krajowym w oparciu o Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 1018),
– współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością badawczą, dokumentacyjną, edukacyjną i kulturalną w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Kierownik
Katarzyna Sadowska-Mazur
tel.: 22 55 15 692
mobile: +48 506 090 540
e-mail: kmazur@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Zamówień Publicznych
Do zadań Zespołu należą m.in.:
– koordynowanie procesu udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów w Instytucie,
– organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie oraz prowadzenie obsługi komisji przetargowych,
– sporządzanie projektu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i projektu rocznego planu zakupów oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych zespołów zadaniowych Instytutu,
– sporządzanie projektów rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych,
– udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych.
Kierownik
Helena Szcześniak
e-mail: hszczesniak@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Komunikacji
Do zadań Zespołu należą m.in.:
– prowadzenie oraz wyznaczanie i koordynowanie medialnej polityki komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Instytutu, prowadzenie medialnych działań służących realizacji zadań, w tym prowadzenie portali społecznościowych Instytutu,
– tworzenie i redagowanie materiałów prasowych i promocyjnych, m.in. na podstawie materiałów merytorycznych przekazywanych przez zespoły zadaniowe Instytutu,
– bieżąca analiza rynku i monitoring mediów,
– prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem patronatem przez Instytut wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym,
– prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
– realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym koordynowanie i promocja Europejskich Dni Dziedzictwa,
– podejmowanie współpracy na rzecz wzrostu społecznego zaangażowania w system ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa niematerialnego.
Kierownik
Anna Śmigielska
tel.: 22 55 15 762
mobile: +48 500 769 303
e-mail: asmigielska@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Popularyzacji Wiedzy o Dziedzictwie
Do zadań Zespołu należy m.in.: podejmowanie działań na rzecz popularyzacji wiedzy o dziedzictwie.
Kierownik
Daniel Zgaga
e-mail: d.zgaga@nikz.pl
Zespół Zadaniowy ds. Obsługi Sekretariatów i Kancelarii
Do zadań Zespołu należy m.in.:
– organizacja spotkań wewnętrznych Dyrektora i Koordynatorów-Pełnomocników Dyrektora,
– organizacja spotkań i prowadzenie sekretariatu Rady Programowej Instytutu,
– prowadzenie kancelarii.
Zespół Zadaniowy pn. Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie
Zadaniem pracowników Centrum – we współpracy z członkami działającego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu zadaniowego do monitorowania i analizowania zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego (powołanego zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 lutego 2022 roku) – jest koordynowanie pomocy na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi.
The Staff of the Support Center for Culture in Ukraine coordinates activities aimed at the protection of monuments in Ukraine.
p.o. Kierownika
Aleksandra Brodowska
tel.: 22 55 15 763
mobile: +48 508 005 273
e-mail: ukraina@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Obsługi Prawnej
Do zadań Zespołu Zadaniowego ds. Obsługi Prawnej należy w szczególności:
– przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Instytut oraz programów, regulaminów i innych dokumentów dotyczących działania Instytutu,
– doradztwo prawne w zakresie działalności Instytutu,
– współpraca z kancelariami prawnymi w zakresie ich czynności podejmowanych na rzecz Instytutu,
– udzielanie pomocy prawnej, w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich
praktycznego zastosowania, pracownikom Instytutu w związku z wykonywaniem ich służbowych obowiązków.
Kierownik
Jacek Brudnicki
tel.: 22 826 92 47 wew. 135
e-mail: jbrudnicki@nid.pl
Zespół zadaniowy ds. Orzecznictwa Administracyjnego
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
– sporządzanie analiz przepisów prawnych i formułowanie uwag do projektów aktów prawnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
– prowadzenie – w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu w przedmiocie skreślenia z rejestru zabytków obiektów nieistniejących oraz obszarowych zabytków nieruchomych stanowiących historyczne układy urbanistyczne i historyczne układy ruralistyczne.
Kierownik
Łukasz Czwojda
e-mail: lczwojda@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. Planowania Strategicznego
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie i optymalizacja procedur i procesów obowiązujących w Instytucie,
– nadzór i koordynacja nad procesem planowania działalności Instytutu na potrzeby Dyrektora,
– bieżące monitorowanie i weryfikacja wykonania planów działalności Instytutu na potrzeby Dyrektora.
Kierownik
Katarzyna Goć-Cichorska
e-mail: k.cichorska@nikz.pl
Zespół Zadaniowy ds. Kadr
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
– realizacja polityki płacowo-kadrowej ustalonej przez Dyrektora, w tym m.in. prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy pracowników Instytutu,
– nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i rozliczaniem czasu pracy,
– organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
– prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, a także organizacja praktyk studenckich, wolontariatu i staży,
– prowadzenie rejestru krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników,
– prowadzenie i udostępnianie pracownikom zbioru przepisów i dokumentów organizacyjnych dotyczących Instytutu,
– realizowanie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 ze zm.),
– obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Kierownik
Elżbieta Pawlak
tel.: 22 55 15 564
mobile: +48 572 662 759
e-mail: epawlak@nid.pl
Zespół Zadaniowy ds. „Spotkania z Zabytkami”
Zespół Zadaniowy odpowiada za przybliżanie szerokiemu gronu czytelniczemu polskiego dziedzictwa i promowanie jego ochrony poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów konserwacji zabytków, w tym w szczególności:
– prowadzenie i aktualizowanie Portalu oraz Czasopisma,
– nawiązywanie współpracy z innymi redakcjami w celu pozyskiwania i publikacji materiałów dotyczących polskiej kultury,
– prowadzenie działań nastawionych na wzrost zasięgów Portalu oraz sprzedaży Czasopisma,
– definiowanie segmentów odbiorców oraz określanie mierników oceny atrakcyjności poszczególnych segmentów we współpracy z Zespołem Zadaniowym ds. Współpracy Instytucjonalnej i Badań,
– pozyskiwanie praw i licencji, koordynację prac redaktorskich, korektorskich i graficznych,
– prowadzenie gospodarki egzemplarzami płatnymi i bezpłatnymi Czasopisma, w tym realizację zadań związanych z ich sprzedażą, we współpracy z Główną Księgową,
– udzielanie patronatów w uzgodnieniu z Dyrektorem,
– opracowanie i realizację strategii dla profilu Portalu oraz Czasopisma w mediach społecznościowych.
Kierownik
Marcin Pieszczyk
e-mail: m.pieszczyk@nikz.pl
Zespół Zadaniowy ds. Wydawnictw
Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:
– kreowanie i realizowanie polityki wydawniczej Instytutu,
– prowadzenie i koordynacja procesu wydawniczego oraz prac organizacyjno-technicznych dotyczących wydawanych publikacji,
– popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poprzez publikowanie periodyków, wydawnictw zwartych, czasopism, monografii, itp.,
– sprzedaż i dystrybucja publikacji Instytutu.
Kierownik
Maria Wierzchoś
tel.: 22 55 15 672
mobile: +48 501 066 815
e-mail: mwierzchos@nid.pl
Kierownik projektu „Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO”
Do zadań Kierownika Projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027” odpowiada za realizację projektu. (MH)
Izabela Zychowicz
mobile: +48 603 773 899
e-mail: izychowicz@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Wydarzeń
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
– rozpoznawanie możliwych lokalizacji wydarzeń i warunków ich organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności bazy hotelowej, połączeń komunikacyjnych, związku z tematem wydarzenia, kosztów organizacji oraz proponowanie najkorzystniejszych ofert dla danego wydarzenia,
– podejmowanie czynności zmierzających do wynajęcia przestrzeni oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń,
– współpraca z Wykonawcami, w tym zarządzanie zewnętrznymi ekipami montażowymi w miejscu wydarzenia, a także innymi działaniami związanymi z jego realizacją (montaż, demontaż, ustawienie Sali, nagłośnienie, oświetlenie, projekcja, bieżąca obsługa, itp.),
– zapewnienie obsługi wydarzenia (recepcja, identyfikatory, szatnia, itp.),
– monitorowanie przebiegu wydarzenia i zgłaszanie propozycji zmian do scenariusza w trakcie jego trwania, a także ich wprowadzanie po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,
– składanie zamówień na poczęstunek i noclegi (w tym zapewnienie odpowiedniego rozlokowania uczestników wydarzeń w hotelu),
– organizowanie transportu dla uczestników wydarzeń,
– przygotowywanie list uczestników wydarzeń do zaproszenia, wysyłka zaproszeń, prowadzenie rejestracji uczestników oraz opracowywanie ostatecznych list uczestników wydarzeń,
– prowadzenie procedur (m.in. przetargi, rozeznania rynku) i przygotowywanie dokumentów związanych z organizacją wydarzeń (wnioski, zlecenia).
Beata Bauer
tel.: 22 55 15 690
mobile: +48 507 096 861
e-mail: bbauer@nid.pl
Samodzielne Stanowisko – Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
– systematyczne kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
– nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe,
– kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
– zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego,
– utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów informatycznych.
Maciej Bednarski
e-mail: mbednarski@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Do zadań stanowiska należy, w szczególności:
– planowanie i prowadzenie audytu w zespołach zadaniowych Instytutu oraz sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań i przedstawiania ich Dyrektorowi Instytutu,
– informowanie Dyrektora Instytutu o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
– współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Instytucie,
– monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń z kontroli i audytów.
Marcin Dobruk
e-mail: mdobruk@nid.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Wydawania Opinii i Ekspertyz z Zakresu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora należy:
a) koordynowanie wydawania opinii i ekspertyz przez Instytut, w szczególności:
– dekretowanie i zlecanie merytorycznym zespołom zadaniowym wykonanie opinii lub ekspertyz oraz ustalanie harmonogramu ich realizacji,
– monitorowanie procesu opracowania opinii lub ekspertyz oraz rozliczanie terminowości ich realizacji, a w razie potrzeby podejmowanie działań służących zapewnieniu terminowości ich wykonania,
– weryfikowanie zawartości opinii lub ekspertyz pod względem kompletności formalnej i poprawności merytorycznej;
b) nadzór merytoryczny nad Zespołem Zadaniowym ds. Pomników Historii.
Elżbieta Jagielska
tel.: 22 826 02 39 wew. 127
mobile: +48 516 037 520
e-mail: ejagielska@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Edukacyjnych
Do zadań stanowiska należy:
– budowanie i realizowanie strategii działań edukacyjnych Instytutu,
– koordynowanie i promocja projektów edukacyjnych realizowanych przez Instytut,
– nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami działań edukacyjnych Instytutu,
– administrowanie i prowadzenie strony internetowej Instytutu w zakresie edukacji: edu.nid.pl.
Patrycja Jastrzębska
tel.: 22 826 92 47 wew. 132
mobile: +48 573 006 995
e-mail: pjastrzebska@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji
Do zadań stanowiska należy:
– inicjowanie i przygotowywanie nowych procedur w Instytucie,
– przygotowywanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących funkcjonowania Instytutu,
– doradztwo w obszarze praktyk i nowych rozwiązań HR;
– doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego i wsparcia pracowników,
– wsparcie zarządzania procesami interpersonalnymi i grupowymi,
– wsparcie w zakresie zarządzania zespołami zadaniowymi,
– monitorowanie przebiegu procesów komunikowania się w organizacji,
– analiza procesów organizacyjnych pod kątem ich usprawnienia,
– udział w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych,
– wsparcie w formułowaniu celów organizacji i planowania, a także priorytetów w procesie wprowadzania zmian,
– udział w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych,
– wdrażanie narzędzi zarządczych wspierających planowanie i podejmowanie decyzji,
– udział w prowadzeniu kontroli zarządczej,
– udział w określaniu wartości działań dla interesariuszy,
– wsparcie w zarządzaniu strategią i planowaniu strategicznym,
– współpraca z audytem wewnętrzny i zewnętrznym.
Piotr Jentkiewicz
e-mail: pjetkiewicz@nid.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Dziedzictwa
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i ochrony dziedzictwa należy:
– nawiązywanie relacji i prowadzenie działań z podmiotami, organizacjami oraz instytucjami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą,
– monitorowanie bieżącej sytuacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju za granicą, a w szczególności w obliczu konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych,
– proponowanie rozwiązań dotyczących reagowania na zagrożenia lub katastrofy grożące dobrom kultury,
– uczestniczenie w spotkaniach ekspertów organizowanych w celu zapobiegania, kontroli i wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
– komunikowanie i podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wartości dziedzictwa kulturowego a także zagrożeń dla jego ochrony.
Marek Lemiesz
e-mail: mlemiesz@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji i Rozwoju Projektów Cyfrowych
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów cyfrowych ze środków zewnętrznych, w tym dotacji z budżetu państwa oraz innych środków krajowych lub europejskich,
– prowadzenie projektów cyfrowych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym dotacji z budżetu państwa oraz innych środków krajowych lub europejskich,
– nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Instytutu w celu prowadzenia projektów cyfrowych,
– prowadzenie postępowań przetargowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatyczno-serwerowej Instytutu oraz związanych z realizacją projektów cyfrowych,
– koordynacja zadań związanych z działaniami digitalizacyjnymi, rozbudową baz danych, stron internetowych, repozytoriów, zakupem infrastruktury informatycznej do gromadzenia, udostępniania, przechowywania i archiwizacji danych,
– zarządzanie infrastrukturą serwerową przechowującą dane cyfrowe o zabytkach,
– wspieranie kierowników Zespołów Zadaniowych Instytutu i stanowisk pracy zaangażowanych w realizację projektów cyfrowych w planowaniu i zarządzaniu budżetem.
Mirosław Trojacki
tel.: 22 55 15 656
mobile: +48 571 268 301
e-mail: mtrojacki@nid.pl
Samodzielne Stanowisko Redaktora Naczelnego Portalu Zabytek.pl
Do zadań stanowiska należy, w szczególności:
– kształtowanie profilu wydawniczego portalu,
– wyznaczanie kierunków rozwoju portalu,
– wybór tematów, analityka internetowa,
– śledzenie trendów,
– odpowiedzialność za zwiększenie oglądalności portalu.
Anna Turowska
mobile: +48 690 418 628
e-mail: aturowska@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Białymstoku
Oddział Terenowy w Białymstoku realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Iwona Górska
tel.: 85 748 22 20
mobile: +48 668 148 883
e-mail: igorska@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Gdańsku
Oddział Terenowy w Gdańsku realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Tomasz Błyskosz
tel.: 58 301 47 86 wew. 21
mobile: +48 506 090 470
e-mail: tblyskosz@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Katowicach
Oddział Terenowy w Katowicach realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Agnieszka Olczyk
tel.: 32 207 24 01
mobile: +48 511 142 961
e-mail: aolczyk@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Kielcach
Oddział Terenowy w Kielcach realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Włodzimierz Pedrycz
tel.: 41 343 02 72
mobile: +48 517 874 196
e-mail: wpedrycz@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Krakowie
Oddział Terenowy w Krakowie realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Witold Górny
tel.: 12 429 10 11 wew. 24
mobile: +48 508 008 538
e-mail: wgorny@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Lublinie
Oddział Terenowy w Lublinie realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
dr Dominik Szulc
mobile: +48 572 181 010
e-mail: dszulc@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Łodzi
Oddział Terenowy w Łodzi realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Agnieszka Lorenc-Karczewska
tel.: 42 682 62 44
mobile: +48 571 226 992
e-mail: akarczewska@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Olsztynie
Oddział Terenowy w Olsztynie realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
dr Iwona Liżewska
tel.: 89 521 26 90
mobile: +48 506 090 320
e-mail: ilizewska@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Opolu
Oddział Terenowy w Opolu realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
dr Joanna Banik
tel.: 77 423 01 84
mobile: +48 504 162 824
e-mail: jbanik@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Poznaniu
Oddział Terenowy w Poznaniu realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Teresa Palacz
tel.: 61 851 73 64
mobile: +48 506 364 411
e-mail: tpalacz@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Rzeszowie
Oddział Terenowy w Rzeszowie realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Anna Fortuna-Marek
tel.: 17 853 29 43
mobile: +48 608 312 063
e-mail: amarek@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Szczecinie
Oddział Terenowy w Szczecinie realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Waldemar Witek
tel.: 91 433 61 67
mobile: +48 572 660 090
e-mail: wwitek@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Toruniu
Oddział Terenowy w Toruniu realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Robert Kola
tel.: 56 663 57 94
mobile: +48 608 496 726
e-mail: rkola@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Warszawie
Oddział Terenowy w Warszawie realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Anna Groth-Kubicka
mobile: + 48 571 207 767
tel.: 22 55 15 784
e-mail: akubicka@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy we Wrocławiu
Oddział Terenowy we Wrocławiu realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
dr Grzegorz Grajewski
tel.: 71 326 69 97
mobile: +48 607 104 900
e-mail: ggrajewski@nid.pl
Zespół Zadaniowy Oddział Terenowy w Zielonej Górze
Oddział Terenowy w Zielonej Górze realizuje na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Zespół Zadaniowy – Oddział Terenowy współpracuje z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Kierownik
Karolina Idryjan
mobile: +48 518 017 421
e-mail: kidryjan@nid.pl

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content