Powrót
Dotacje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2023

Program „Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Program przewiduje organizację dwóch konferencji: ,,System ochrony zabytków w 20.Rocznicę ogłoszenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ,,Wartościowanie i klasyfikacja zabytków”.

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu pt. "Organizacja konferencji naukowych ICOMOS"

Nazwa zadania:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja: 170 000 zł

 

 

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program dotacyjny „Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Zadanie: "Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. »Wspólnie dla dziedzictwa« w 2023 roku "

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2023

Dotacja: 150 000 zł

 

 

Program „Niematerialne – przekaż dalej”

Zadanie: "Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. „Niematerialne – przekaż dalej” w 2023 roku "

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. „Niematerialne – przekaż dalej” w 2023 roku

Dotacja: 100 000 zł

 

 

 

 

Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. »Ochrona zabytków archeologicznych«"

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych”

Dotacja: 20 250 zł

Opis zadania:
Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Więcej informacji w zakładce Dotacje/ Ochrona zabytków archeologicznych

Przedmiotem umowy są wydatki związane z organizacją naboru i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

 

 

2022

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami

KPOZiOnZ 2019-2022 jest wieloletnim programem rządowym, który realizuje przepis art. 84 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program jest głównym dokumentem strategicznym określającym cele administracji rządowej oraz podległych jej służb i instytucji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także środki służące do realizacji wyznaczonych celów. W KPOZiOnZ 2019-2022 celem głównym jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami.

Dotacje celowe

Zadanie: „Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" w 2022 roku

Nazwa zadania:
Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 w 2022 roku

Dotacja:  6 557 375 zł

 

 

 

Zadanie: „Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" w 2021 roku

Nazwa zadania:
Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 w 2022 roku

Dotacja:  1 200 000 zł (wydatki niewygasające z końcem 2021 r.)

 

 

W ramach przyznanych dotacji realizowany jest szeroki wachlarz działań, więcej informacji w zakładce: Działalność/Projekty.

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2022 r.

Nazwa zadania:
Zadanie „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2022 r.

Dotacja: 363 500 zł

Opis zadania:
Zaplanowane zakupy inwestycyjne podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danych, ponadto zostanie zakupione nowe urządzenie pomiarowe – dron z dedykowaną kamerą metryczną, co pozwoli na wykonanie bardziej precyzyjnych pomiarów fotogrametrycznych obiektów architektury zabytkowej.

 

 

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 r.

Nazwa zadania:
„Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 r.

(wydatki niewygasające z końcem 2021 r.)

Dotacja: 323 850 zł

Opis zadania:
Zaplanowane zakupy inwestycyjne służą rozbudowie systemu przechowywania i udostępniania danych cyfrowych wytwarzanych i gromadzonych w związku z realizacją Programu.

 

 

 

Zadanie: Zadanie „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willi "U Dziadka" w Otwocku na centrum Architektury Drewnianej, w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”

Nazwa zadania:
Zadanie „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willi „U Dziadka” w Otwocku na centrum Architektury Drewnianej, w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”

Dotacja: 268 862 zł

Opis zadania:
W ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, w ramach działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zostało powołane Centrum Architektury Drewnianej. Tak zwana willa „U Dziadka” w Otwocku, pozyskana w roku 2019, po przeprowadzeniu remontu, modelowej konserwacji oraz adaptacji budynku willi na potrzeby biurowe, ma stać się jego siedzibą.

Zostanie tu zorganizowany punkt kontaktowy wspierający opiekunów architektury i budownictwa drewnianego we właściwej opiece nad tym wymagającym szczególnej troski zasobem zabytkowym. Organizowane będą szkolenia dla właścicieli oraz kursy rzemiosła tradycyjnego podnoszące kompetencje rzemieślników w zakresie zapewniającym właściwą konserwację zabytków drewnianych, z uwzględnieniem regionalnej specyfiki technik rzemieślniczych oraz konstrukcji architektury drewnianej. Ważnym elementem działalności Centrum będzie także opracowywanie i szerokie udostępnianie poradników i podręczników dobrych praktyk dla właścicieli i opiekunów zabytków architektury oraz budownictwa drewnianego.

 

 

 

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program dotacyjny „Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Zadanie: "Obsługa i honoraria ekspertów programu MKiDN pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego w ramach zadań własnych NID (zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022")”

Nazwa zadania:
„Obsługa i honoraria ekspertów programu MKiDN pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego w ramach zadań własnych NID (zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Dotacja: 150 000 zł

Opis zadania:
Przedmiotem umowy i udzielonej dotacji są wydatki związane z organizacją naboru wniosków oraz realizacją i sprawozdawczością dofinansowanych zadań.

 

 

 

 

Zadanie: „Realizacja dofinansowań w programie pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Nazwa zadania:
„Realizacja dofinansowań w programie pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Dotacja: 2 300 000 zł

Opis zadania:
Przedmiotem umowy są środki na dotacje przekazywane organizacjo9m pozarządowym, którym wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w ramach przeprowadzonego naboru. Więcej informacji w zakładce: Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa.

 

 

Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa”

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa”

Dotacja: 20 250 zł

Opis zadania:
Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Więcej informacji w zakładce Dotacje/ Ochrona zabytków archeologicznych

Przedmiotem umowy są wydatki związane z organizacją naboru i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

 

 

Program wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022

Zadanie: „Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane w ramach Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2022”

Nazwa zadania:
„Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane w ramach Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2022”

Dotacja: 204 000 zł

Opis zadania:
Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o zasięgu ogólnoeuropejskim. Co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy, również te niedostępne na co dzień, oraz wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Organizatorzy wydarzeń EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury oraz proponują wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. Zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują regionalne tradycje i zwyczaje. r. W roku 2022, podczas jubileuszowej 30. edycji, Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Zwieńczeniem zadania będzie uroczysta Gala z udziałem najbardziej aktywnych organizatorów EDD.

Spotkanie odbędzie się w grudniu w Warszawie.

 

 

Program „Kultura cyfrowa”

Zadanie: „Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w 2022 roku"

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w 2022 roku”

Dotacja: 130 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przede wszystkim zabezpieczenie najbardziej wartościowych zasobów polskiego dziedzictwa kultury oraz podnoszenie kompetencji Beneficjentów Programu. NID poprzez udział w szkoleniach przyczyni a się do aktualizacji standardów digitalizacyjnych oraz ma aktywny udział w aktualizacji standardów digitalizacji (tzw. Katalogu dobrych praktyk i standardów digitalizacji” które stanowią punkt odniesienia dla Beneficjentów Programu „kultura cyfrowa”

 

 

Pozostałe zadania

Zadanie: „Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Nazwa zadania:
„Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Dotacja: 200 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przywrócenie pamięci o zapomnianych cmentarzach żydowskich przez ich oznakowanie – we współpracy w władzami samorządowymi, Nadleśnictwami Lasów Państwowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Gminami Wyznaniowymi Żydowskimi oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Program został zainicjowany w 2018 r. i planowana jest jego kontynuacja w latach następnych. W tegorocznym etapie zostało zaplanowane przygotowanie kolejnej partii oznaczeń, oznakowanie kolejnych cmentarzy (7) po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji i uzgodnień, organizacja ceremonii prezentacji oznakowania, wykonanie niezbędnych kwerend i analiz oraz stała aktualizacja danych w ogólnopolskiej bazie cmentarzy żydowskich.

 

 

Zadanie: „Dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w dniach 4 - 7 kwietnia 2022 r.”

Nazwa zadania:
„Dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w dniach 4 – 7 kwietnia 2022 r.”

Dotacja: 32 963 zł

Opis zadania:
Polsko-Niemiecka konferencja konserwatorska organizowana przez Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we współpracy z NID, odbyła się w dniach 4-7.04.2022 przy udziale wojewódzkich i landowskich Konserwatorów Zabytków. Poruszone zostały ważne z punktu widzenia ochrony zabytków tematy dotyczące zagadnień konserwatorskich z poszczególnych województw oraz miast niemieckich.

Podczas spotkania podpisana została deklaracja potępiająca barbarzyństwo wojny w Ukrainie, która przynosi tragiczne skutki dla narodu ukraińskiego i jego dziedzictwa kulturowego. Deklarację w imieniu polskich konserwatorów podpisał prof. Jakub Lewicki, zaś niemieckich prof. Markus Harzenetter.

 

 

Zadanie: „Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Nazwa zadania:
„Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Dotacja: 216 480 zł

Opis zadania:
Organizacja konferencji naukowej pt. „Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki” odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dniach 9-10 maja 2022 roku. Oprócz wystąpień dotyczących zagadnień dostępności zabytków dla osób z niepełnosprawnościami miało miejsce uroczyste uhonorowanie Laureatek Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza, które swoim dorobkiem naukowym, zawodowymi osiągnieciami i postawą silnie wspierającą ochronę polskich zabytków, zasługiwały na szczególne wyróżnienie. W ramach realizacji zadania będą wydane publikacje pokonferencyjne w IV kwartale br. oraz zorganizowana zostanie konferencja pn. „Przestrzenie publiczne w zabytkowych miastach – zasady ochrony i dobre praktyki” w zamku Królewskim w Warszawie . Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz NID od lat organizują konferencje naukowe poświęcone problematyce zmian w ochronie i konserwacji zabytków oraz niezbędnej kodyfikacji zasad i form ochrony zabytków oraz stopnia ingerencji w ich strukturę poruszając najbardziej aktualne tematy z obszaru opieki nad zabytkami i zarzadzania nimi. Ważnym elementem ogólno-konserwatorskiej debaty jest pokazywanie dobrych praktyk oraz wskazanie działań niewłaściwych, praca nad ujednoliceniem standardów postępowania, co wpisuje się w zagadnienia NID. konferencje naukowe Polskiego Komitetu ICOMOS organizowane z NID stanowią ważne dla całego świata konserwatorskiego wydarzenie. Istotnym elementem tych spotkań jest upowszechnienie ich rezultatów jak najszerszemu kręgowi odbiorców poprzez udostępnianie wydarzeń on-line oraz publikacje wydawnictwa pokonferencyjnego w serii wydawniczej „Ochrona dziedzictwa kulturowego”

 

 

Zadanie: „Organizacja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn.: Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.”

Nazwa zadania:
„Organizacja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn.: Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.”

Dotacja: 33 750 zł

Opis zadania:
Ogólnopolska Naukowa Konferencja pn. ,,Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat” odbędzie się w Toruniu w dniach 19-21.10.2022. Organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a współorganizatorami Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Patronat nad konferencją objęli: Pan Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków oraz Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerami zostali: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja będzie poświęcona: 40-letniej historii Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (uroczyste otwarcie Zjazdu SKZ) oraz ukazaniu wyjątkowych badań, odkryć oraz realizacji konserwatorskich ostatnich lat ( konferencja naukowa). Służyć będzie integracji środowiska konserwatorskiego, prezentacji najlepszych wzorców konserwatorskich oraz uhonorowania zasłużonych osób.

 

 

Zadanie: „Wydanie w roku 2022 6. numeru Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków”

Nazwa zadania:
„Wydanie w roku 2022 6. numeru Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków”

Dotacja: 15 000 zł

Opis zadania:
Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków to publikacja, której celem jest dostarczenie możliwie najbardziej rzetelnej, dokładnej i wszechstronnej informacji o ludziach działających na obecnych oraz dawnych ziemiach polskich, którzy zapisali się swą działalnością na polu konserwacji, restauracji, inwentaryzacji, dokumentacji i badań naukowych obiektów zabytkowych. PSBKZ zawiera biogramy osób profesjonalnie uczestniczących w procesach konserwacji i ochrony zabytków, kształtowaniu myśli konserwatorskiej i dokumentowaniu historii konserwacji i ochrony zabytków. Na 2022 r. zaplanowano wydanie 6. tomu Słownika.

 

 

Zadanie: „Sfinansowanie organizacji konferencji pt. "Działania służb kryminalnych”

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie organizacji konferencji pt. „Działania służb kryminalnych”

Dotacja: 40 000 zł

Opis zadania:
Realizując zadania w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego, a także chcąc zwrócić uwagę społeczną na potrzebę przeciwdziałania przestępstwom w tym zakresie, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy współudziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotował konferencji pod nazwą „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych”, której celem była wymiana doświadczeń w przedmiotowym zakresie. Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele organów ścigania oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków. Konferencja odbyła się w Pęzinie w dniu 10 – 13.10.2022 . Podczas konferencji poruszone były miedzy innymi zmiany w przepisach karnych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ratyfikacja Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz, co najważniejsze widoczna rotacja kadrowa wśród samych funkcjonariuszy.

 

 

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności statutowej NID w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Nazwa zadania:
„Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności statutowej NID w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Dotacja: 1 000 000 zł

Opis zadania:
NID zarządza w imieniu MKiDN polską częścią transgranicznego parku Mużakowskiego o pow. 300 hektarów, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Właściwe utrzymanie parku, bieżące prace pielęgnacyjne wymagają zakupu nowego sprzętu ogrodniczego: ciągnika, podnośnika koszowego oraz kontenera, a także sprzętu komputerowego niezbędnego do przygotowania dokumentacji oraz planów rewaloryzacji. Zaplanowane zakupy pozwolą na zmniejszenie ilości napraw posiadanego sprzętu, co obniży koszty eksploatacyjne i poprawi warunki zarzadzania obiektem.

 

 

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content