17 czerwca zapraszamy na webinarium “Dziedzictwo Kulturowe jako zasób Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” 
Powrót
Webinar Dziedzictwo Kulturowe jako zasób Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej
Data publikacji: 5 June 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium, na którym eksperci z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych zaprezentują wyniki badania przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących w swojej działalności zasoby dziedzictwa. 

W trakcie webinarium omówimy liczebność przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) wykorzystujących zasoby dziedzictwa w działalności, najczęściej wykorzystywane zasoby, rodzaj prowadzonej działalności, zakres współpracy z innymi podmiotami, wsparcie JST oraz oczekiwane wsparcie merytoryczne i kompetencyjne od instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa. 

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Przed każdym wydarzeniem wymagana jest bezpłatna rejestracja. 

Termin: 17 czerwca 2024, godz. 11.00
Prelegenci:
dr Marcin Pierzchała, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych
dr Roksana Ulatowska, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, Uniwersytet Jagielloński
Temat: “Dziedzictwo Kulturowe jako zasób Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej”
Link do rejestracji: <tutaj>

Webinarium skierowane jest do: 

  • przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa, w tym organizacji pozarządowych, 
  • jednostek i podmiotów samorządowych oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w której działania oparte na zaangażowaniu społecznym na obszarach zdegradowanych objętych tym procesem są kluczowe dla jego powodzenia, 
  • wszystkich osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących w swojej działalności zasoby dziedzictwa. 

460 to szacowana liczba PES w Polsce, które korzystają z zasobów dziedzictwa w swojej działalności. Badanych przedstawicieli PES charakteryzuje niski poziom świadomości z zakresu ochrony prawnej elementów/obszarów dziedzictwa, które są wykorzystywane w bieżącej działalności tych podmiotów. Wiedzę na ten temat deklaruje tylko co piąty ankietowany. 

Wyniki badania potwierdzają, że PES aktywnie współpracują z liderami lokalnymi  
i władzami samorządowymi. Najczęściej współpraca podejmowana jest na poziomie gminy czy powiatu i zorientowana jest na: 1) podejmowanie działań promocyjnych dziedzictwa kulturalnego regionu, 2) partycypację kosztów, 3) realizację zadań publicznych i projektów na rzecz lokalnej społeczności, czy 4) zabieganie o wspólne dotacje i granty. 

Ze względu na bardzo różnorodne podejście podmiotów do kwestii dziedzictwa zalecane jest stosowanie szerokiego podejścia w przypadku projektowania wsparcia dla PES, które w swojej działalności wykorzystują elementy/obszary dotyczące dziedzictwa kulturowego i/lub odwołują się do nich.  

Raport z badań: Badanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących zasoby dziedzictwa w swojej działalności. Raport końcowy – Wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa (nid.pl) 

Prelegenci:

dr Roksana Ulatowska – adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Jest doświadczoną badaczką społeczną oraz ewaluatorką – realizuje projekty badawcze dla sektora publicznego (samorządów, instytucji publicznych, urzędów centralnych) oraz sektora prywatnego. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar metodologii badań społecznych oraz transformacji cyfrowej w instytucjach szkolnictwa wyższego i przywództwa edukacyjnego. Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów badawczych. 

dr Marcin Pierzchała – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim). Członek Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Autor ponad 30 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz recenzji opublikowanych w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Organizational Change Management”, „Energies”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Humanizacja Pracy”). Kierownik/Koordynator, metodolog, badacz jakościowy oraz ilościowy w zespołach badawczych realizujących projekty badawcze (w tym ewaluacje) dla sektora prywatnego oraz publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. 

Skip to content