XXX Konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
Powrót
widok na wieże kościelne
Data publikacji: 29 September 2023

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami, XII edycja międzynarodowa Sustainable development goals in managing the cultural and historic landscape” organizowaną przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, nad którą Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronat. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19 – 21 października w Krakowie oraz on-line.

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji związanej z ideą zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do krajobrazu kulturowego z jego elementami (parkami, ogrodami, rezydencjami, farmami ekologicznymi, uprawami itd.). Podjęty temat będzie rozwijany w szczególności w aspektach konserwatorskich, ekologicznych, klimatycznych, planistycznych i krajobrazowych.

Jest to kontynuacja rozważań związanych z wyodrębnieniem aktualnych problemów i wyzwań w utrzymaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego miast, wsi, obszarów otwartych oraz ogrodów historycznych. Istotne jest również zwrócenie uwagi na trwałość krajobrazów i ich samowystarczalność oraz różnorodność  biologiczną w różnych skalach.

Rozważania te są odpowiedzią na działania lokalne, krajowe jak i globalne dążące, zgodnie z zasadą longtermizmu, do zachowania wartościowych krajobrazów dla przyszłych pokoleń. Podstawę dla rozważań stanowi nowa inicjatywa New European Bauhaus oraz zapisy Konstytucji RP, w tym art. 5 ustawy zasadniczej mówiącej iż:

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

W ramach konferencji planowana jest prezentacja badań których celem będą działania zmierzające do inkluzywnych aktywności, inspirowane dziedzictwem, odpowiadające na potrzeby i wykraczające poza funkcjonalność, przy równoczesnym  postępowaniu w zgodzie z naturą i środowiskiem. Daje to szansę na wypracowanie uniwersalnych zasad i wytycznych, popartych bogatymi doświadczeniami.

Jubileuszowa konferencja podejmie tematykę ochrony dziedzictwa historycznego dla celów zrównoważonego rozwoju. Planowany jest podział na odpowiednie panele dyskusyjne dotyczące konserwacji, ochrony, roślinności, zarządzania dziedzictwem a także rozwojem kulturowym.

Skip to content