Wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Białymstoku, Poznaniu, Kielcach i Katowicach
Powrót
lat misji NID poziom aktualnosci NID
Data publikacji: 30 June 2022

Jubileuszowa wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” odwiedza kolejne miasta w Polsce. W lipcu plenerową ekspozycję Instytutu będzie można oglądać w Białymstoku, Poznaniu, Kielcach i Katowicach. Wydarzeniom będą towarzyszyły konferencje, prezentacje oraz spotkania z pracownikami NID.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją kultury działającą pod zwierzchnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonujący od 1962 roku Instytut w rocznicę 60-lecia swojego istnienia postanowił zaprezentować szerszej publiczności zakres swojego działania, misję, a także przedstawić efekty pracy poszczególnych Pracowni i Oddziałów Terenowych NID.

W ramach Jubileuszu postanowiliśmy przedstawić dorobek Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz umożliwić Polakom zapoznanie się z naszą misją. Działania na rzecz ochrony zabytków, zachowania niematerialnego dziedzictwa Polski dla przyszłych pokoleń, programy i projekty edukacyjne, to tylko niektóre z długiej listy obowiązków realizowanych przez Instytut. Wystawa plenerowa, którą prezentujemy w 15 miastach na terenie kraju to również doskonała okazja do organizacji konferencji czy spotkań z ekspertami, którzy przybliżają działalność NID. Za nami, cieszące się zainteresowaniem wystawy w Olsztynie, Krakowie, Łodzi i Opolu. W lipcu wystawa będzie w Białymstoku, Poznaniu, Kielcach oraz Katowicach. Serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej plenerowej ekspozycji w tych właśnie miastach – podkreśliła dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Pierwsza z lipcowych wystaw “Przyszłym pokoleniom” zaprezentowana zostanie już 1 lipca o godz. 13:00 na Rynku Kościuszki przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku

Wydarzeniu będzie towarzyszyła prezentacja “Kartki z kalendarza. Historia działalności Pracowni Terenowej NID w Białymstoku”, która rozpocznie się o godz. 14:15 w foyer i sali warsztatowej na II piętrze “NIE teatru” przy ul. Sienkiewicza 4. W ramach prezentacji białostocki zespół przybliży uczestnikom zakres działalności Pracowni, opowie o dziedzictwie kulturowym województwa podlaskiego oraz projektach prowadzonych przez placówkę.

Pracownia Terenowa NID w Białymstoku powstała w 1991 roku. Do jej głównych zadań należy naukowe rozpoznanie dziedzictwa kulturowego, w tym również jego niematerialnych wartości oraz dokumentacja i ewidencja zabytków.

Kolejną wystawę “Przyszłym pokoleniom” będzie można zobaczyć w Oddziale Terenowym w Poznaniu. Otwarcie wystawy dla zwiedzających zaplanowano 5 lipca o godz. 13:00 przy Okrąglaku, pomiędzy ul. Mielżyńskiego, a ul. 27 Grudnia.

Wystawie w Poznaniu będzie towarzyszyła konferencja  “Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Działalność Oddziału Terenowego NID w Poznaniu”, która rozpocznie się o godz. 14:30 w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poznać zabytki oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa wielkopolskiego, a także historię i działalność poznańskiego Oddziału. W konferencji wezmą udział: prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska – członkini rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Karolina Dziubat – członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, organu doradczego przy UNESCO.

Oddział Terenowy NID w Poznaniu powstał w 1991 roku, a do 2002 roku funkcjonował pod nazwą Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. W tym roku Oddział świętuje 30-lecie istnienia. Działania poznańskiego Oddziału skupione są wokół ochrony zabytków i niematerialnego dziedzictwa kulturowego zwłaszcza dotyczącego województwa wielkopolskiego. Realizuje również misję edukacyjną oraz wspiera lokalne organy przygotowując specjalistyczne ekspertyzy.

Jako trzeci przystanek na lipcowej mapie wystawy ”Przyszłym pokoleniom” znalazły się Kielce, gdzie otwarcie odbędzie się 6 lipca o godz. 11:00 na Dziedzińcu Instytucji Kultury “Wzgórza Zamkowe” przy ul. Zamkowej 3

Podczas otwarcia wystawy zorganizowanej we współpracy z Pracownią Terenową NID w Kielcach swoje przemówienia wygłoszą m.in. Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Joanna Modras – Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz dr hab. Monika Bogdanowska – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Inauguracji pokazu plenerowego będzie towarzyszyła konferencja “Znane i mniej znane dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego”, która rozpocznie się o godz. 12:45 na I piętrze siedziby Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach. W trakcie spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak np. zabytki archeologiczne województwa świętokrzyskiego, staropolska kultura w inskrypcjach, dziedzictwo przemysłowe Staropolskiego Okręgu Przemysłowego czy przywracanie świetności dawnej rezydencji biskupiej jako jedno z działań Muzeum Narodowego w Kielcach.

Organizatorzy zapraszają również do zwiedzania Skarbca Katedralnego, wystaw i obiektu dawnego pałacu Biskupów Krakowskich w Katedrze kieleckiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach przy ul. Zamkowej, które rozpocznie się o godz. 15:45.

Pracownia Terenowa NID w Kielcach powstała w 1991 roku. Kielecki zespół wykonuje ekspertyzy i opinie dla organów administracji publicznej, opracowania studialne, a także prowadzi projekty badawcze oraz działalność edukacyjno-wydawczą. Promuje również lokalne dziedzictwo zarówno materialne jak i niematerialne.

Lipcowe prezentacje wystawy ”Przyszłym pokoleniom” zakończy pokaz w Pracowni Terenowej NID w Katowicach, którą będzie można oglądać już 12 lipca od godz. 13.00 na Placu Grubiorza ul. Dobrowolskiego 1

Otwarciu wystawy będzie towarzyszyła konferencja „Dziedzictwo kulturowe Śląska. Działalność Pracowni Terenowej NID w Katowicach”, która rozpocznie się o godz. 14.15 w Muzeum Śląskim.

Pracownia Terenowa NID w Katowicach jest najmłodszą jednostką terenową w strukturze NID, która powstała w 2008 roku, funkcjonując na początku jako Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Od momentu powołania ośrodka istotną część działalności zajmuje gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji o dziedzictwie i krajobrazie kulturowym województwa śląskiego.
Działania Pracowni koncentrują się m.in. na waloryzacji, dokumentowaniu i monitorowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego, merytorycznym wsparciu środowiska konserwatorskiego, samorządów, właścicieli zabytków i depozytariuszy dziedzictwa niematerialnego, angażowaniu się w kampanie społeczne i działania edukacyjne upowszechniające standardy ochrony i opieki nad zabytkami. Koordynuje też organizację Europejskich Dni Dziedzictwa w regionie.
Pracownia ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach, samorządowymi i diecezjalnymi konserwatorami zabytków. Przy okazji realizacji zadań oraz kampanii społecznych niejednokrotnie współdziałała m.in. z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Instytutem Korfantego, Stowarzyszeniem Architektów Polskich O. Katowice, samorządami, Uniwersytetem Śląskim, Zamkiem Cieszyn, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami depozytariuszy. W ramach koordynacji EDD corocznie współdziała z wieloma regionalnymi instytucjami kultury, środowiskiem NGO, samorządami, parafiami, właścicielami i miłośnikami zabytków oraz depozytariuszami.

Jubileusz 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodzony jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content