Konferencja naukowa “Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”
Powrót
Patronaty AMW strona glowna
Data publikacji: 6 June 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem honorowym Konferencję naukową pn. „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych” organizowaną przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2022 r. w Muzeum Marynarki Wojennej.

Świadomość potrzeby ochrony ruchomych i nieruchomych dóbr kultury nieustannie wzrasta. Bez wątpienia wpływ na to miały ostatnie konflikty zbrojne na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, działania ugrupowań terrorystycznych, jak również szereg katastrof naturalnych wynikających ze zmian klimatycznych oraz zdarzeń losowych na skutek których zniszczone lub uszkodzone zostały unikatowe elementy światowego dziedzictwa kulturowego. Wszystkie te wydarzenia począwszy od wysadzenia pomników Buddy w Afganistanie, poprzez grabież i zniszczenie zabytków Syrii i Iraku oraz związany z tym przemyt artefaktów, po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu skupiły uwagę społeczności międzynarodowej na zagadnieniach związanych z ochroną i bezpieczeństwem dóbr kultury. Wydarzenia, które rozgrywają się obecnie za naszą wschodnią granicą, czynią ten problem jednym z dominujących.

Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych jest ważna zarówno dla środowisk cywilnych, jak i mundurowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dobrom kultury, kluczowe jest przygotowanie samych obiektów oraz zbiorów, jak i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom, jakie stawiają różnorodne w swym charakterze i trudne do przewidzenia sytuacje kryzysowe bądź konflikty zbrojne. Znaczny ciężar przedmiotowej odpowiedzialności spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów zabytkowych, którym nierzadko brakuje wiedzy, umiejętności, środków czy wręcz dobrej woli w zakresie wypełniania przypisanych im zadań ustawowych. W ostatnich latach ochrona dóbr kultury zajęła również ważne miejsce w procesie kształcenia, szkolenia i przygotowania operacyjnego polskich żołnierzy, co znalazło odzwierciedlenie w doktrynie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i krajowych aktach prawa resortowego oraz rozkazach i wytycznych Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu – jako podmioty, które od niedawna podejmują działania naukowo-badawcze i dydaktyczne w obszarze ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych – pragną stworzyć platformę wymiany doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz ochrony dziedzictwa kultury, które w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytoryczno-instytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń. Wobec bieżących wydarzeń na Ukrainie, nastąpiła w środowiskach cywilnych i wojskowych intensyfikacja działań na rzecz ochrony dóbr kultury na wypadek wojny i sytuacji kryzysowej, zwłaszcza podjęcia odpowiednich zabezpieczeń i należytego opracowania planów ochrony z procedurami postępowania na wypadek zaistnienia zagrożenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na zgłoszenia biernego udziału i/lub chęci udziału w publikacji pokonferencyjnej Organizatorzy czekają do 15 maja br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy ODK 2022.

Skip to content