Powrót
Digitalizowanie i udostępnienie zasobów kultury – zabytków i cmentarzy

Celem projektu jest cyfrowe odwzorowanie analogowych zasobów pozostających w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczących wszystkich obiektów wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków (zabytki nieruchome i stanowiska archeologiczne) oraz kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych zgromadzonych przez Urzędy Wojewódzkie, a następnie powszechne udostępnienie za pośrednictwem sieci Internet.

Projekt zakłada poddanie digitalizacji co najmniej 697 984 szt. dokumentów wraz z opatrzeniem właściwymi metadanymi opisowymi oraz odwzorowanie przestrzenne na mapie obiektów, których dotyczy dokumentacja poprzez proces wektoryzacji.

Produktem projektu będzie rozbudowana dziedzinowa baza danych o obiektach zabytkowych, grobach oraz cmentarzach wojennych oraz teleinformatyczny system gromadzenia i udostępniania danych. Informacje dotyczące wspomnianych obiektów będą upowszechniane za pośrednictwem zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa portali: zabytek.pl oraz mapy.zabytek.gov.pl.

W efekcie realizacji projektu zapewniony zostanie powszechny dostęp do zasobu stanowiącego dziedzictwo kulturowe Polski, zarówno dla ogółu społeczeństwa jak i na potrzeby badań społecznych, aktywności turystyczno-kulturalnej oraz działalności gospodarczej w określonych branżach. Otwarty dostęp do informacji w zakresie dokumentacji dotyczącej zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych ułatwi ponadto, wykonywanie działań statutowych dla organów i instytucji wykonujących zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami bądź promocji kultury. Ponadto, utrwalenie danych w wersji cyfrowej zapewni ich ochronę oraz trwałość w czasie.

Projekt zakłada realizację działań w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 26 stycznia 2022 r. W tym czasie wykonane zostaną zadania w zakresie skanowania dokumentacji wraz z opatrzeniem wersji cyfrowej metadanymi, odwzorowania obiektów przestrzennych w wyniku wektoryzacji, rozbudowy systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu i udostępnianiu posiadanych zasobów oraz zadania związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektu i jego promocją.

Wartość projektu została ustalona na poziomie 37 264 029,10 zł, z czego 31 536 547,82 zł pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/18-00 z dn. 28 stycznia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury.

Do pobrania:

Zaktualizowane zasady przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020

Prezentacja założeń projektu „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych.”

Protokół z prezentacji projektu „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych.”

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content