Powrót
Opracowania studialne

W ramach działań statutowych Narodowy Instytut Dziedzictwa opracowuje dokumentacje typu studialnego i przedprojektowego:

  • Studium ochrony wartości kulturowych zabytkowego obszaru – jest profesjonalnym źródłem informacji o zabytkach, spełniającym podstawową rolę w kształtowaniu polityki konserwatorskiej zarówno przez organy ochrony zabytków jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokumentacja zawiera aktualne rozpoznanie zasobu zabytkowego obszaru objętego opracowaniem, katalog obiektów zabytkowych wg obowiązujących form ochrony zabytków, analizy rozwoju przestrzennego i struktury urbanistycznej/krajobrazowej wraz z waloryzacją zachowanych elementów składowych, a także wypracowane wnioski konserwatorskie do ochrony tych elementów, które posiadają wartości zabytkowe. Studium składa się z części tekstowej i odpowiadającej jej części graficznej. Wnioski konserwatorskie przeniesione na formę graficzną stanowią materiał wyjściowy do opracowania zakresu ochrony zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz redakcji ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Studium jest także źródłem wiedzy dla opracowania gminnych programów opieki nad zabytkami, planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz bazą do tworzenia przez gminę parków kulturowych. (link do spisu studiów)
  • Studium konserwatorsko-krajobrazowe – dokumentacja ma celu określenie wartości krajobrazu kulturowego, zdiagnozowanie istniejących bądź potencjalnych zagrożeń, które miałyby wpływ na utratę tych wartości oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla jego ochrony. Studium zawiera inwentaryzację krajobrazu, granice ochrony, analizy powiązań widokowych, waloryzację, wskazania do jego kształtowania oraz wnioski konserwatorskie. (link do spisu studiów) W NID wypracowano także jeden wspólny wzorzec opracowania studialnego dla wszystkich cerkwi będących częścią wpisu Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rolą studium jest poszerzenie wiedzy o tych obiektach i ich historycznym otoczeniu (krajobrazie), wskazanie problemów i specyfiki zarządzania takimi obiektami oraz optymalnych metod ich rozwiązywania, a także określenie wytycznych konserwatorskich i wniosków realizacyjnych, mających za zadanie wypracowanie modelu długoterminowych działań na rzecz polepszenia stanu zachowania tych szczególnych zabytków. (link do spisu studiów)
  • Dokumentacja rewaloryzacji parków i ogrodów – opracowywana jest w NID tylko w zakresie analityczno – studialnym. To studium historyczno-kompozycyjne stanowi podstawę do prac projektowych przy zabytkowym parku i ogrodu, zawiera bowiem wnioski konserwatorskie do jego rewaloryzacji. (link do spisu dokumentacji).

Do 2024 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował 354 studiów i dokumentacji dotyczących obszarów zabytkowych. Poniżej prezentujemy listę publikacji w kolejności alfabetycznej.
Dostęp do poszczególnych opracowań możliwy jest na miejscu, w Archiwum NID oraz w Oddziałach Terenowych. Zasady udostępniania zasobów analogowych przedstawione są tutaj.

Wykaz opracowań studialnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

B


BARDO – Studium środowiska kulturowego gminy Bardo, woj. wałbrzyskie, autor: I. Rybka-Ceglecka, współpraca w zakresie archeologii: M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, współpraca w zakresie architektury krajobrazu: A. Ornatek, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

BIAŁOGARD – Studium ochrony wartości kulturowych miasta Białogard, autorzy: zespół KOBiDZ w Szczecinie, 2004 (archiwum NID w Szczecinie)

BIAŁOWIEŻA – Park pałacowy w Białowieży. Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku, autor: I. Wildner-Nurek, 2012 (archiwum NID w Warszawie)

BIAŁOWIEŻA – Park pałacowy w Białowieży. Studium kompozycyjno-historyczne oraz wnioski konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku, autorzy: K. Balik, I. Wildner-Nurek, 2010 (archiwum NID w Warszawie)

BIERUTÓW – Studium środowiska kulturowego miasta Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, autorzy: M. Kierycz, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

BIESIADKI – Studium ruralistyczno-konserwatorskie wsi ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, autorzy: A. Laskowski, O. Dyba, G. Młynarczyk, 2018 (archiwum NID w Krakowie)

BISKUPIN, GĄSAWA, MARCINKOWO GÓRNE, WENECJA (pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie) – Studium ochrony wartości kulturowych wsi, autorzy: M. Zwierowicz, I. Liżewska, H. Mackiewicz, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

BOHONIKI (meczet i mizar) – Studium krajobrazowe dla pomnika historii, autorzy: K. Balik, M. Lisowska, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

BOLESŁAWIEC (gmina, pow. wieruszowski) – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: M. Dankowska, Z. Lechowicz, A. Lorenc-Karczewska, A. Michalska, A. Mucha, P. Podgarbi, W. Witkowski, rys. A. Śliwkiewicz, 2022 (archiwum NID w Łodzi)

BOLESŁAWIEC (woj. dolnośląskie) – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, pracownicy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2023 (archiwum NID we Wrocławiu)

BOREK STARY – Analiza widokowa poprzedzająca rozbudowę klasztoru o.o. Dominikanów w Borku Starym, autor: B. Potera, 2008 (archiwum NID w Rzeszowie)

BRANIEWO, FROMBORK – Katalog strat dziedzictwa kulturowego w okresie II wojny światowej, autor: A. Rzempołuch, 1994 (archiwum NID w Olsztynie)

BRATKOWICE – Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku oraz projekt zagospodarowania zachodniej części parku podworskiego w Bratkowicach, autorzy: B. Potera, A. Sapeta, 2005 (archiwum NID w Rzeszowie)

BRUNARY – Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO, autorzy: M. Warchoł, M. Świątkowski, D. Lipska, 2018 (archiwum NID w Warszawie)

BRZOSTEK (pow. dębicki, woj. podkarpackie) – Studium ochrony wartości kulturowych miasta i gminy, autorzy: I. Bartnik, H. Kosiniec, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

BYSTRZYCA KŁODZKA – Studium środowiska kulturowego gminy Bystrzyca Kłodzka, woj. wałbrzyskie, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, 1995 (archiwum NID we Wrocławiu)

BYTOM (gm. Bytom) – Katalog zabytków zabudowy na obszarze chronionego układu urbanistycznego Bytomia, autorzy: D. Bojarska, A. Olczyk, E. Waryś, 2022 (archiwum NID w Katowicach)

BYTOM (śródmieście z Rozbarkiem) – Aktualizacja opracowania studialnego pt. „Bytom śródmieście z Rozbarkiem”. Aktualizacja części konserwatorskiej studium urbanistyczno-konserwatorskiego wykonanego w 1998 r. przez Pracownię Dokumentacji Naukowo-Historycznej L. Danilczuk, M. Kasprzyk, autorzy: A. Olczyk, A. Mucha, E. Waryś, D. Bajowska, 2020 (archiwum NID w Katowicach)

 C


CEDYNIA – Skrócone studium ochrony wartości, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1996 (archiwum NID w Szczecinie)

CEDYNIA – Studium ochrony wartości kulturowych (aktualizacja), autorzy: M. Słonimski, R. Walkiewicz, M. Żukowska-Bosy, W. Witek, 2022–2023 (archiwum NID w Szczecinie)

CHEŁMY – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego Parku Krajobrazowego „Chełmy”, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

CHOBIENIA (pow. lubiński, woj. dolnośląskie) – Studium ochrony wartości kulturowych miasta, autor: Projektowanie Architektoniczne Gabriela Zając-Kowalczyk, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

CHOCIANÓW – Studium historyczno-urbanistyczne Chocianowa, woj. legnickie, autorzy: W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, G. Grajewski, 1998 (archiwum NID we Wrocławiu)

CHOTYNIEC – Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO, autorzy: M. Warchoł, M. Świątkowski, D. Lipska, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

CIECHOCINEK – Dokumentacja rewaloryzacji parku Tężniowego w Ciechocinku, autorzy: K. Balik, M. Lisowska (zieleń), E .Popławska-Bukało, A. Radźwicka-Milczewska (architektura), R. Kola (badania źródłowe), 2020 (archiwum NID w Warszawie)

CIECHOCINEK – Studium ochrony wartości kulturowych miasta, autorzy: A. Paczuski, R. Kola, L. Kotlewski, M. Lisowska, K. Balik, 2022 (archiwum NID w Warszawie)

CIESZKÓW – Studium środowiska kulturowego gminy Cieszków, autorzy: zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

CZAPLINEK – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: M. Słomiński, R. Walkiewicz, M. Żukowska-Bosy, W. Witek, 2021–2022 (archiwum NID w Szczecinie)

CZERNINA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: P. Roczek, D. Trenkler, K. Czartoryski, E. Bałacińska, 2020 (archiwum NID we Wrocławiu)

CZERWIŃSK NAD WISŁĄ – Zespół sakralny wraz z układem urbanistycznym. Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: J. Opaska, I. Wildner-Nurek, R. Stachańczyk, A. Byszewska-Łasińska, 2021–2022 (archiwum NID w Warszawie)

CZESKA WIEŚ – Studium ochrony wartości kulturowych układu ruralistycznego, autorzy: J. Banik, M. Bednarek, K. Latocha, G. Naumowicz, A. Sałyga-Rzońca, 2022 (archiwum NID w Opolu)

 D


DAWNY POWIAT BARTOSZYCKI, DAWNY POWIAT BISKUPIECKI (RESZELSKI) – Studium strat dziedzictwa kulturowego w okresie II wojny światowej, autor: A. Rzempołuch, 1993 (archiwum NID w Olsztynie)

DĄBROSZYN – Park pałacowy w Dąbroszynie, gm. Witnica, pow. gorzowski, woj. lubuskie. Analiza historyczna, projekt koncepcyjny i projekt szaty roślinnej, autor: R. Stachańczyk, 2004 (archiwum NID w Warszawie)

DĄBRÓWKA STARZEŃSKA – Park zamkowy w Dąbrówce Starzeńskiej. Studium historyczno-kompozycyjne, autor: M. Lisowska, współpraca w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej: I. Wildner-Nurek, 2009 (archiwum NID w Warszawie)

DŁUGOŁĘKA (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, t. 1–2, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1992 (archiwum NID we Wrocławiu)

DOBROMIERZ – Studium ochrony wartości kulturowych miejscowości, autor: Projektowanie Architektoniczne Gabriela Zając-Kowalczyk, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

DUKLA – Studium ochrony wartości kulturowych miasta, autorzy: B. Bosak (Pracownia Projektowa, plac Wolności 15 A, Rzeszów), K. Drozd, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

DYNÓW – Studium wartości kulturowych miasta, autorzy: A. Sapeta, A. Fortuna-Marek, A. Gliwa, M. Kuś, R. Kwolek, J. Nastaszyc, B. Potera, 2002 (archiwum NID w Rzeszowie)

 E


ELBLĄG-PRÓCHNIK – Studium historyczno-konserwatorskie północnej dzielnicy Elbląga o nazwie Próchnik, autorzy: I. Liżewska, E. Kraśnicka, H. Mackiewicz, 2019 (archiwum NID w Olsztynie)

 F


FRAMPOL – Propozycje wytycznych konserwatorskich urbanistyczno–architektonicznych do kształtowania zabudowy w obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Frampol, gm. Frampol, pow. biłgorajski, autorzy: B. Stanek-Lebioda, R. Zwierzchowski, 2008 (archiwum NID w Lublinie)

FROMBORK – Pomnik historii. Zespół katedralny we Fromborku. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego. Ocena i prognoza skutków polityki przestrzennej, autorzy: E. Borucka, T. Lebiedź-Gruda, 1999 (archiwum NID w Gdańsku)

FROMBORK – Studium właściwości środowiska kulturowego i delimitacji obszarów chronionych, autorzy: T. Lebiedź-Gruda, Z. Maciakowska, R. Pernak, E. Stieler, 1994 (archiwum NID w Gdańsku)

FROMBORK, PIOTROWIEC, STARA PASŁĘKA, GŁĘBOCK, GRONOWO, LIPOWINA, OSETNIK, PĘCISZEWO, PIELE, PIERZCHAŁY, SZALMIA, WYSZKOWO, ŻELAZNA GÓRA – Studium strat dziedzictwa kulturowego w okresie II wojny światowej, autor: A. Rzempołuch, 1994 (archiwum NID w Olsztynie)

FRYSZTAK – Projekt zagospodarowania płyty rynku we Frysztaku, autorzy: B. Potera, M. Kuś, A. Sapeta, 2005 (archiwum NID w Rzeszowie)

 G


GDAŃSK – Fortyfikacje nowożytne. Fortyfikacje w aspekcie planów zagospodarowania przestrzennego, autorzy: K. Biskup, I. Strzok, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK – Krajobraz ulicy Długiej i Długiego Targu – wiek XVII–XX, autor: I. Wasilewska, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK – Studium konserwatorskie do projektu wniosków konserwatorskich do miejscowego planu ogólnego miasta Gdańska w zakresie kształtowania, autorzy: M. Cichor-Maszkowska, K. Maszkowski, M. Najmajer, 1990 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK – Ulice i place miasta historycznego. Studium konserwatorskie materiałów i kolorystyk architektury, autor: Z Maciakowska, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK – Zespół ruralistyczny przedmieścia Święty Wojciech. Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: B. Dygulska, D. Hryszkiewicz, 2021 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK (główne miasto) – Studium rozwoju przestrzennego parceli miejskiej, t. 1: Opis, t. 2: Katalog rysunków pomiarowych budynków z obszaru […] wykonanych w oparciu o zachowane akta Policji Budowlanej autor: Z. Maciakowska, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK (opływ Motławy) – Studium wartości kulturowych dla obszaru opływu, autorzy: K. Biskup, E. Stieler, 1995 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK (strefa podmiejska) – Sytuacja średniowiecznych wsi placowych w aspekcie współczesnych procesów własnościowych, prawnych i funkcjonalnych w podmiejskiej strefie Gdańska, autor: M. Nogaczewski, 1995 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK, WYSPA SOBIESZEWSKA – Studium ochrony dziedzictwa kulturowego do planu szczegółowego zagospodarowania fragmentu Wyspy, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-BRZEŹNO – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, autorzy: B. Żyzdryń-Jakubowska, M. Nogaczewski, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-GRODZISKO – Rozpoznanie wartości środowiska kulturowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk-Śródmieście, autor: J. Czyszek, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSKI REGION MIEJSCOWY – Studium delimitacji i charakterystyki, autorzy: K. Maszkowski, M. Najmajer, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-KOKOSZKI PRZEMYSŁ – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, autor: M. Nogaczewski, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-OLIWA – Studium rozpoznania właściwości środowiska kulturowego dla potrzeb miejscowego planu szczegółowego dzielnicy, autorzy: T. Gruda, Z. Maciakowska, E. Stieler, 1994 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-PŁONIA – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1994 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-RUDNIKI – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, autorzy: E. Borucka, T. Lebiedź-Gruda, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-STOGI, KRAKOWIEC, GÓRKI ZACHODNIE – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-STRZYŻA – Zespół koszarowy. Studium uwarunkowań ochrony i zagospodarowania. (Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Słowackiego), autorzy: A. Kostarczyk, D. Hryszkiewicz, J. Dąbrowski, autorzy: zespół ROBiDZ w Gdańsku, 2002 (archiwum NID w Gdańsku)

GDAŃSK-WRZESZCZ (posesja przy ul. Jaśkowa Dolina nr 69–71) – Studium uwarunkowań zabudowy i zagospodarowania terenu posesji, autor: A. Kostarczyk, 1995 (archiwum NID w Gdańsku)

GDYNIA (miasto) – Przesłanki do założeń planu ogólnego. Studium struktury miasta, autorzy: K. Maszkowski, M. Najmajer, A. Kostarczyk, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

GDYNIA-ORŁOWO – Program zagospodarowania zespołu ruralistyczno-kuracyjnego oraz dalszego korzystania z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości, autorzy: T. Lebiedź-Gruda, D. Hryszkiewicz-Kahlau, T. Błyskosz, 2017 (archiwum NID w Gdańsku)

GDYNIA-ŚRÓDMIEŚCIE – Studium wartości kulturowych, autorzy: E. Borucka, K. Jacobson-Kowalska, T. Lebiedź-Gruda, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

GŁOGÓW – Studium środowiska kulturowego gminy Głogów, woj. legnickie, autorzy: zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 1996 (archiwum NID we Wrocławiu)

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI – Studium urbanistyczne rynku w Głogowie Małopolskim, autorzy: A. Sapeta, A. Fortuna-Marek, A. Gliwa, A. Koszuta-Szylar, R. Kwolek, B. Potera, 2003 (archiwum NID w Rzeszowie)

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI (miasto i gmina) – Program opieki nad zabytkami miasta i gminy Głogów Małopolski na lata 2007–2010, autorzy: I. Florkiewicz, A. Fortuna-Marek, A. Gliwa, R. Kwolek, B. Podubny, B. Potera, A. Sapeta, 2006 (archiwum NID w Rzeszowie)

GMINA DARŁOWO – Szczegółowe studium wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy w obszarze granicznym wsi Cisowo i Zakrzewo Górne w gminie Darłowo, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2000 (archiwum NID w Szczecinie)

GONIĄDZ – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: I. Górska, J. Kotyńska-Stetkiewicz, A. Kułak, Z. Misiuk, G. Ryżewski, 2020 (archiwum NID w Białymstoku)

GOŚCINO – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno. Wartości kulturowe, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1999 (archiwum NID w Szczecinie)

GÓRA – Studium środowiska kulturowego, autorzy: M.B. Czyszczoń, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2006 (archiwum NID we Wrocławiu)

GÓRA KALWARIA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: E. Popławska-Bukało, A. Radźwicka-Milczewska, K. Balik, Z. Misiuk, A. Wawrzyńczuk, 2021 (archiwum NID w Warszawie)

GÓRY KRUCZE I ZAWORY – Studium ochrony środowiska kulturowego projektowanego Parku Krajobrazowego Gór Kruczych i Zaworów, zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 1996 (archiwum NID we Wrocławiu)

GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIE – Studium ochrony środowiska kulturowego parku krajobrazowego, autorzy: J. Zobolewicz, R. Jaroszewska, M. Gzyło, A. Wiencek, A. Pabian, W. Sosnowski, J. Dąbrowski, R. Małowiecki, 1993–1994 (archiwum NID w Gdańsku)

GRAJEWO – Studium ochrony wartości kulturowych powiatu grajewskiego, autorzy: K. Guttmeier, E. Pustoła-Kozłowska, J. Giżewska, M. Czarnecki, 2001 (archiwum NID w Warszawie)

GROBNIKI – Studium ochrony wartości kulturowych układu ruralistycznego, autorzy: J. Banik, K. Latocha, K. Spychała, S. Mielnik, E. Skut, 2020 (archiwum NID w Opolu)

GRYFICE – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: W. Witek, M. Słomiński, R. Walkiewicz, M. Żukowska-Bosy, 2020 (archiwum NID w Szczecinie)

GRZMIĄCA – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca. Wartości kulturowe, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2002 (archiwum NID w Szczecinie)

 J


JANÓW PODLASKI, Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: J. Członka, P. Mazur, E. Prusicka, B. Stanek-Lebioda, 2022 (archiwum NID w Lublinie)

JAROSŁAW – Plan ochrony Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego i Zespołu Klasztornego Dominikanów w Jarosławiu, autorzy: A. Fortuna-Marek, A. Gliwa, R. Kwolek, K. Partyka, B. Podubny, B. Potera, A. Sapeta, 2007–2008 (archiwum NID w Rzeszowie)

JAROSŁAW (miasto) – Gminny program opieki nad zabytkami miasta Jarosławia na lata 2006–2009, autorzy: A. Fortuna-Marek, I. Florkiewicz, R. Kwolek, B. Podubny, M. Ptak, 2006 (archiwum NID w Rzeszowie)

JASIONKA – Analiza widokowa terenu założenia pałacowo-parkowego, określająca możliwość budowy nowego obiektu, autor: B. Potera, 2003 (archiwum NID w Rzeszowie)

JASŁO – Rozpoznanie reliktów detali kamieniarskich pochodzących ze sklepienia gotyckiego prezbiterium fary w Jaśle, autor: A. Laskowski, 2003 (archiwum NID w Rzeszowie)

JASŁO – Studium wartości kulturowych zabudowy przyrynkowej, autorzy: M. Kuś, B. Potera, A. Sapeta, 2001 (archiwum NID w Rzeszowie)

JASŁO (miasto) – Gminny program opieki nad zabytkami miasta Jasła na lata 2007–2010, autorzy: A. Fortuna-Marek, A. Laskowski, R. Kwolek, I. Florkiewicz, A. Wozowicz, 2006 (archiwum NID w Rzeszowie)

JAWORZYNA ŚLĄSKA – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: B. Oszczanowska, D. Wiśniewska, E. Bałacińska, G. Grajewski, 2004 (archiwum NID we Wrocławiu)

JEDLINA-ZDRÓJ – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: B. Adamska, A. Ornatek, E. Dymarska, 1998 (archiwum NID we Wrocławiu)

JELENIA GÓRA – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 2001 (archiwum NID we Wrocławiu)

JELENIA GÓRA-ŚRÓDMIEŚCIE – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

JERZMANOWA (gmina) – Studium środowiska kulturowego, autorzy: B. Oszczanowska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, E. Bałacińska, 2006 (archiwum NID we Wrocławiu)

JĘDRZEJÓW – Studium ochrony wartości kulturowych miasta, autorzy: A. Adamczyk, Cz. Hadamik, R. Solski, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

JODŁÓWKA – Studium ochrony wartości kulturowych sanktuarium Matko Bożej Pocieszenia, autorzy: B. Potera, J. Stęchły, P. Gąsiorski, A. Fortuna-Marek, 2024 (archiwum NID w Warszawie i Rzeszowie,)

JUSZKOWO, UJEŚCISKO – Studium konserwatorsko-ruralistyczne wsi, autorzy: B. Jakubowska, M. Najmajer, M. Nogaczewski, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

 K


KALWARIA PACŁAWSKA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: A. Fortuna-Marek, R. Kwolek, B. Potera, A. Sapeta, J. Stęchły, 2020 (archiwum NID w Rzeszowie)

KAMIENIEC – Studium ochrony wartości kulturowych zespołu zamkowego i osady, autorzy: E. Krasińska, M. Liszewska, I. Liżewska, H. Mackiewicz, A. Płoski, I. Wildner-Nurek, 2020 (archiwum NID w Warszawie)

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI – Studium środowiska kulturowego, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, M. Sikorska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2003 (archiwum NID we Wrocławiu)

KANAŁ ELBLĄSKI – Studium konserwatorskie, cz. 1–4, autorzy: E. Wilczak-Dąbrowska, J. Dąbrowski, autorzy: zespół ROBiDZ w Gdańsku, 2005 (archiwum NID w Gdańsku)

KARLINO – Studium krajobrazu kulturowego gminy Karlino, autorzy: zespół KOBiDZ w Szczecinie, 2003 (archiwum NID w Szczecinie)

KARPNIKI – Park w Karpnikach – analiza historyczna założenia krajobrazowego, autorzy: zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 1995 (archiwum NID we Wrocławiu)

KARTUZY – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego, t. 1–2, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

KARWIEŃSKIE BŁOTA – Studium historyczno-ruralistyczno-krajobrazowe wsi Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, autorzy: A. Kostarczyk, B. Jakubowska, D. Hryszkiewicz, 2004 (archiwum NID w Gdańsku)

KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY – Studium ochrony dziedzictwa kulturowego KPK. Etap I, autorzy: K. Maszkowski, M. Nogaczewski, 1995 (archiwum NID w Gdańsku)

KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY – Studium ochrony dziedzictwa kulturowego KPK. Etap II, autorzy: W. Szymański, B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

KATOWICE – Projekt rewaloryzacji ogrodu Kurii Metropolitalnej w Katowicach, autorzy: K. Balik, M. Lisowska, A. Olczyk, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

KŁODZKO – Strefy ochrony konserwatorskiej ustalone w studiach wartości kulturowych opracowanych w latach 2003–2005, autorzy: zespół ROBiDZ we Wrocławiu, 2006 (archiwum NID we Wrocławiu)

KŁODZKO – Studium wartości kulturowych dla Mariańskiej Górki i przedmieścia wschodniego, autorzy: B. Sebzda, G. Grajewski, E. Dymarska, 2003 (archiwum NID we Wrocławiu)

KŁODZKO – Studium wartości kulturowych dla Owczej Góry i przedmieścia wschodniego, autorzy: B. Sebzda, G. Podruczny, M. Sikorska, D. Wiśniewska, G. Grajewski, E. Dymarska, 2003 (archiwum NID we Wrocławiu)

KŁODZKO – Studium wartości kulturowych dla południowej części miasta, autorzy: B. Sebzda, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2005 (archiwum NID we Wrocławiu)

KŁODZKO – Studium wartości kulturowych dla staromiejskiej dzielnicy Kłodzka wraz z twierdzą główną i przedmieściem południowym, autorzy: B. Sebzda, G. Podruczny, D. Wiśniewska, M. Sikorska, G. Grajewski, E. Dymarska, 2003–2004 (archiwum NID we Wrocławiu)

KŁODZKO – Studium wartości kulturowych. Dworzec Główny, część północna i zachodnia miasta, autorzy: B. Sebzda, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2004 (archiwum NID we Wrocławiu)

KŁODZKO – Wyspa Piasek. Katalog zabytków, autorzy: B. Oszczanowska, B. Sebzda, E. Dymarska, 2005 (archiwum NID we Wrocławiu)

KOCZAŁA (gmina) – Studium ochrony środowiska kulturowego gminy dla potrzeb opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, autorzy: A. Kostarczyk, J. Dąbrowski, autorzy: zespół ROSiOŚK w Gdańsku, 2002 (archiwum NID w Gdańsku)

KOLBUSZOWA – Projekt koncepcyjny założenia dworskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, autor: B. Potera, 2005–2006 (archiwum NID w Rzeszowie)

KOMOROWO (z jednostką administracyjną Osiedla Wojskowego), NAGOSZEWO, OSUCHOWA, WIŚNIEWO, ZALESIE – Studium ochrony wartości kulturowych wsi, autor: A. Gola (ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków), 2017 (archiwum NID w Warszawie)

KORFANTÓW – Studium historyczno-konserwatorskie miasta Korfantów, autor: B. Oszczanowska, współpraca: M. Czyszczoń, D. Tenkler, 2014 (archiwum NID we Wrocławiu)

KOWARY – Studium historyczno-urbanistyczne, t. 1–8, autorzy: zespół ROBiDZ we Wrocławiu, 2009 (archiwum NID we Wrocławiu)

KÓRNIK – Zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym, nekropolią właścicieli. Studium ochrony wartości kulturowych pomnika historii, autorzy: A. Dyszkant, J. Opaska, I. Wildner-Nurek, 2020 (archiwum NID w Warszawie)

KRAKÓW – Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie. Plan ochrony – projekt, autorzy: Z. Myczkowski, A. Siwek, O. Dyba, R. Marcinek, konsultacja: J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, A. Skrzyńska, 2006 (archiwum NID w Krakowie)

KROSNO (miasto) – Gminny program opieki nad zabytkami miasta Krosna na lata 2007–2010, autorzy: A. Fortuna-Marek, J. Gancarski, A. Muzyczuk, K. Pieniążek, B. Podubny, 2006 (archiwum NID w Rzeszowie)

KROŚNICE (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1992 (archiwum NID we Wrocławiu)

KRZEMIONKI OPATOWSKIE – Studium – ocena wartości krajobrazu kulturowego górniczo-osadniczego eksploatacji, obróbki i przetwórstwa kopalin nad rzeką Kamienną, autorzy: K. Balik, N. Glińska, W. Jankowska, M. Lisowska, Ł. Młynarski, W. Pedrycz, J. Rek, 2024 (archiwum NID w Warszawie)

KWIATOŃ – Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO, autorzy: M. Warchoł, M. Świątkowski, D. Lipska, 2019 (archiwum NID w Warszawie)

KWIDZYN (miasto) – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, autorzy: K. Biskup, E. Borucka, T. Lebiedź-Gruda, E. Stieler, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

KWIDZYN (Stare Miasto) – Program rewaloryzacji Starego Miasta Kwidzyna z założeniami prawno-organizacyjnymi do resortowego programu miast historycznych, autorzy: K. Biskup, E. Borucka, T. Lebiedź-Gruda, E. Stieler, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

 L, Ł


LANCKORONA – Studium historyczno-konserwatorskie i układu zieleni rynku w Lanckoronie, autorzy: Z Myczkowski, A. Siwek, A. Solecka, 2003 (archiwum NID w Krakowie)

LĄDEK-ZDRÓJ – Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Lądek Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, A. Ornatek, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEGNICA (dzielnica Kartuzy) – Wytyczne konserwatorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 1995 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEGNICA (Przedmieście Głogowskie, Piątnica, Stare Piekary) – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: E. Dymarska, G. Grajewski, B. Oszczanowska, P. Roczek, I. Rybka-Ceglecka, D. Trenkler, 2010 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEGNICA-FABRYCZNA – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: E. Dymarska, G. Grajewski, B. Oszczanowska, I. Rybka-Ceglecka, D. Trenkler, 2008 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEGNICA-TARNINÓW – Przedmieście Jaworskie, Złotoryjskie i fragment Chojnowskiego. Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: E. Dymarska, G. Grajewski, B. Oszczanowska, I. Rybka-Ceglecka, B. Sebzda, D. Wiśniewska, M. Siemianyszyn, 2007 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEGNICKIE POLE – Studium środowiska kulturowego, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2004 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEWIN BRZESKI – Studium ochrony wartości kulturowych gminy, autorzy: Cz. Hadamik, D. Burlińska, R. Solski, A. Ziółkowska, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

LEWIN KŁODZKI – Studium środowiska kulturowego gminy Lewin Kłodzki, woj. wałbrzyskie, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, A. Ornatek, 1998 (archiwum NID we Wrocławiu)

LEŻAJSK – Studium wartości kulturowych wraz z wytycznymi konserwatorskimi dla mpzp Leżajska i Starego Miasta, autorzy: J. Malczewski, W. Sobek, M. Kuś, I. Nosek, J. Tur, 1993 (archiwum NID w Rzeszowie)

LUBELSKIE – Dolina Bugu w granicach d. woj. zamojskiego i chełmskiego. Wartości naturalne i kulturowe, autor: B. Seniuk, 1994 (archiwum NID w Lublinie)

LUBELSKIE – Studium wartości kulturowych. Rekonstrukcja theatrum wojennego na obszarze regionu w aspekcie chronologicznym, autor: G. Michalska, 1995 (archiwum NID w Lublinie)

LUBIN (gmina) – Studium środowiska kulturowego, autorzy: B. Oszczanowska, B. Sebzda, M. Sikorska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2002 (archiwum NID we Wrocławiu)

LUBLIN – Kwartał zabudowy wyznaczony ulicami Zamojską, Rusałką, Wesołą i zabudową d. browaru Vetterów w Lublinie (32 monografie kamienic i synteza), autorzy: G. Michalska, B. Stanek-Lebioda, B. Seniuk, A. Sikora-Terlecka, J. Studziński, R. Zwierzchowski, 2004 (archiwum NID w Lublinie)

LUBOSTROŃ – Ogród i park pałacowy hrabiów Skórzewskich w Lubostroniu koło Łabiszyna. Studium historyczne, analiza i ocena stanu zachowania, wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku, projekt koncepcyjny rewaloryzacji, autorzy: K. Balik, M. Świątkowski, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

LUZINO (wieś) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

LWÓWEK WIELKOPOLSKI – Propozycja rewaloryzacji kwartału śródmiejskiego, autorzy: R. Banach, W. Całka, 1994 (archiwum NID w Poznaniu)

LWÓWEK WIELKOPOLSKI – Rewaloryzacja rynku we Lwówku Wielkopolskim, autorzy: R. Banach, W. Całka, 1996 (archiwum NID w Poznaniu)

ŁAŃCUT – Koncepcja architektonicznego ukształtowania krajobrazu miejskiego zieleńca na placu rynkowym, autorzy: B. Potera, M. Kuś, 2002 (archiwum NID w Rzeszowie)

ŁĄCZKI KUCHARSKIE-ŁOPUCHOWA – Analiza widokowa dotycząca możliwości lokalizacji sali gimnastycznej, autor: B. Potera, 2007 (archiwum NID w Rzeszowie)

ŁĘCZYCA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: P. Filipowicz, Z. Lechowicz, A. Lorenc-Karczewska, P. Podgarbi, W. Witkowski, 2021 (archiwum NID w Łodzi)

ŁĘCZYCA-TUM – Analiza wartości kulturowych wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego Łęczyca-Tum. Propozycja wniosków konserwatorskich, autorzy: P. Filipowicz, Z. Lechowicz, A. Lorenc-Karczewska, W. Witkowski, 2011 (archiwum NID w Łodzi)

ŁÓDŹ – Ocena wartości zabytkowych historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu osady rękodzielniczej Nowe Miasto w Łodzi. Postulowane formy ochrony, autorzy: A. Lorenc-Karczewska, A. Michalska, P. Podgarbi, J. Welc-Jędrzejewska, W. Witkowski, 2014 (archiwum NID w Łodzi)

 M


MALCZYCE – Wytyczne do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1992 (archiwum NID we Wrocławiu)

MALECHOWO – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo. Wartości kulturowe, cz. 1–3, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2001 (archiwum NID w Szczecinie)

MAŁOPOLSKA – Charakterystyka kulturowa miejscowości z gminy Drwinia i Niepołomice, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1993–1996 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Dokumentacja historyczno-konserwatorska do projektu utworzenia Niepołomickiego Rezerwatu Kulturowego (opracowanie w ramach V Programu Resortowego Ministerstwa Kultury i Sztuki), autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1997 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Krajobraz kulturowy gminy Świątniki Górne (opracowano w ramach V Programu Resortowego „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego”), autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1996 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa krakowskiego [w:] V Program Krajowy Ministra Kultury i Sztuki kierowany przez prof. J. Bogdanowskiego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1995–1996 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa tarnowskiego [w:] V Program Krajowy Ministra Kultury i Sztuki kierowany przez prof. J. Bogdanowskiego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1997 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa bielskobialskiego [w:] V Program Krajowy Ministra Kultury i Sztuki kierowany przez prof. J. Bogdanowskiego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1998 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa nowosądeckiego [w:] V Program Krajowy Ministra Kultury i Sztuki kierowany przez prof. J. Bogdanowskiego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1998 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Liszki, autorzy: zespół ROBiDZ w Krakowie, 1999 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona krajobrazu kulturowego powiatu proszowickiego, autorzy: zespół ROBiDZ w Krakowie, 1999 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona krajobrazu kulturowego powiatu wadowickiego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z Myczkowskiego, 2000 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona krajobrazu kulturowego województwa małopolskiego, autorzy: zespół pod kierunkiem R. Marcinka, 1999 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do planu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1998 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Operat dziedzictwa kulturowego planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1998–2000 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Operat kulturowy (historyczno-konserwatorski) dla obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1994–1995 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Operat kulturowy (historyczno-konserwatorski) dla obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1996–1997 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Operat kulturowy (historyczno-konserwatorski) dla obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1997 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1997 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Program ochrony zabytków województwa małopolskiego na lata 2010–2013, autorzy: zespół pod kierunkiem R. Marcinka i A. Siwka, 2009 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Program ochrony zabytków województwa małopolskiego na lata 2014–2017, autorzy: zespół pod kierunkiem R. Marcinka i A. Siwka, 2013 (archiwum NID w Krakowie)

MAŁOPOLSKA – Projekt utworzenia Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, autorzy: Z. Myczkowski, R. Marcinek, A. Siwek, S. Kołodziejski, O. Dyba, 1997 (archiwum NID w Krakowie)

MARYNOWY – Dokumentacja historyczno-konserwatorska układu ruralistycznego wsi, autor: D. Hryszkiewicz-Kahlau, 2019 (archiwum NID w Gdańsku)

MIASTECZKO ŚLĄSKIE – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: D. Bajowska, A. Mucha, A. Olczyk, M. Przysiężna-Pizarska, K. Spychała, E. Waryś, 2021 (archiwum NID w Opolu)

MIEROSZÓW – Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Mieroszów, powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie, autorzy: W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, A. Ornatek, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

MIĘDZYLESIE – Studium środowiska kulturowego gminy Międzylesie, woj. wałbrzyskie, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, współpraca: M. Boguszewicz, A. Ornatek, D. Wiśniewska, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

MILICZ – Studium środowiska kulturowego miasta Milicza oraz wsi Wszewilki i Sławoszowice, autorzy: B. Sebzda, M. Sikorska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2002 (archiwum NID we Wrocławiu)

MIŁOCIN – Analiza widokowa określająca możliwości inwestycyjne na działkach 318/5 i 318/3 w Miłocinie, autor: B. Potera, 2004 (archiwum NID w Rzeszowie)

MIROSŁAWIEC – Studium ochrony wartości kulturowych miasta i gminy, autor: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

MORAWA – Park pałacowy w Morawie, gm. Strzegom, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie. Analiza historyczna i projekt koncepcyjny, autorzy: R. Stachańczyk, A. Sałyga, 2003 (archiwum NID w Warszawie)

MRZYGŁÓD – Studium wartości kulturowych Mrzygłodu, autorzy: A. Gliwa, B. Jastrząb, I. Kunysz, R. Kwolek, A. Laskowski, 1999 (archiwum NID w Rzeszowie)

MYSŁAKOWICE – Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Mysłakowicach, autorzy: K. Balik, M. Lisowska, 2006 (archiwum NID w Warszawie)

MYSŁAKOWICE – Zespół pałacowo-parkowy i jego otoczenie. Kwerenda archiwalna, bibliograficzna, kartograficzna i ikonograficzna, autor: I. Rybka-Ceglecka, 2004 (archiwum NID w Warszawie)

MYSŁAKOWICE – Studium środowiska kulturowego, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2005 (archiwum NID we Wrocławiu)

 N


NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY – Studium wartości kulturowych dla potrzeb planu ochrony, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY – Walory kulturowe, autorzy: A. Biernat, T. Medowski, M. Nogaczewski, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

NIECHLÓW – Studium środowiska kulturowego gm. Niechlów, pow. górowski, autorzy: M.B. Czyszczoń, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2004 (archiwum NID we Wrocławiu)

NIESZAWA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: R. Kola, L. Kotlewski, A. Paczuski, M. Stocka, 2020 (archiwum NID w Toruniu)

NOWA RUDA – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, M. Kierycz, B. Sebzda, M. Sikorska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2001 (archiwum NID we Wrocławiu)

NOWA RUDA – Studium środowiska kulturowego, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, D. Wiśniewska, G. Grajewski, E. Dymarska, 2005 (archiwum NID we Wrocławiu)

NOWY SĄCZ (osiedle Stare Miasto) – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: G. Młynarczyk, R. Marcinek, Z. Myczkowski, O. Dyba, 2023 (archiwum NID w Krakowie)

NOWY STAW (gmina) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, autorzy: B. Jakubowska, E. Borucka, M. Nogaczewski, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

 O


OBECNE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – V Program Resortowy Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego”. Studia województw tworzących obecne województwo dolnośląskie, autorzy: zespół ROSiSK we Wrocławiu, 1998 (archiwum NID we Wrocławiu)

OBÓRKI – Studium ochrony wartości kulturowych układu ruralistycznego, autorzy: J. Banik, M. Bednarek, K. Latocha, G. Naumowicz, A. Sałyga-Rzońca, 2022 (archiwum NID w Opolu)

ODRZYKOŃ-KORCZYNA – Studium krajobrazowe przedpola ruin zamku Kamieniec, autorzy: B. Potera, A. Fortuna-Marek, 2021 (archiwum NID w Rzeszowie)

OKSA – Analiza wartości zabytkowych układu przestrzennego miejscowości, autor: Ł. Młynarski, 2019 (archiwum NID w Kielcach)

OLEŚNICA – Studium środowiska kulturowego do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica, woj. wrocławskie, autorzy: B. Adamska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 1998 (archiwum NID we Wrocławiu)

OPOCZNO – Ocena wartości zabytkowych historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego śródmieścia, autorzy: P. Filipowicz, A. Lorenc-Karczewska, A. Michalska, P. Podgarbi, J. Welc-Jędrzejewska, A. Wójcik, 2016 (archiwum NID w Łodzi)

OPOLE – Monografia historyczno-konserwatorska cementowni „ODRA”, autorzy: J. Banik, K. Latocha, G. Naumowicz, 2023 (archiwum NID w Opolu)

OSIEK JASIELSKI – Projekt zagospodarowania płyty rynku wraz z częścią studialną dotyczącą wartości kulturowych rynku w Osieku Jasielskim, autorzy: B. Potera, A. Koszuta-Szylar, I. Kunysz, A. Sapeta, A. Gliwa, A. Laskowski, 2004 (archiwum NID w Rzeszowie)

OŚWIĘCIM – Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945). Strategia konserwatorska dla miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, cz. 1–2: Zasób zabytkowy i wytyczne ochrony, 2008–2009, cz. 3: Krajobraz kulturowy i wytyczne ochrony, autorzy: zespół pod kierunkiem A. Siwka, konsultacja: A. Marconi-Betka, K. Piotrowska-Nosek pod kierunkiem B. Furmanik, 2013 (archiwum NID w Warszawie)

OŚWIĘCIM – Charakterystyka konserwatorska problemu dla potrzeb „grupy planistycznej” powołanej przez Ministra Kultury w celu sformułowania planu zarządzania dla zespołu Muzeum Auschwitz-Birkenau jako obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, autor: A. Siwek, 2005 (archiwum NID w Krakowie)

OŚWIĘCIM – Studium krajobrazowo-konserwatorskie dla inwestycji droga ekspresowa S1 w rejonie kompleksu Auschwitz II – Birkenau, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, współpraca: zespół PK w składzie U. Forczek-Brataniec, B. Grajner, P. Byrski, M. Brataniec, zespół ROBiDZ w Krakowie, 2007 (archiwum NID w Krakowie)

OTWOCK-ŚRÓDBORÓW – Ocena wartości najcenniejszych układów urbanistycznych Otwocka, cz. 1: Śródborów, autor: E. Popławska-Bukało, 2019 (archiwum NID w Warszawie)

OWCZARY – Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Owczarach, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO, autorzy: M. Warchoł, M. Świątkowski, D. Lipska, 2020 (archiwum NID w Warszawie)

 P


PELPLIN (miasto) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji fragmentu miasta, autorzy: B. Jakubowska, K. Jacobson-Kowalska, M. Nogaczewski, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

PELPLIN (miasto, gmina) – Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i kształtowania środowiska kulturowego do „Studium uwarunkowań…”, t. 1–2, autorzy: J. Czyszek, E. Stieler, 1999 (archiwum NID w Gdańsku)

PIEŃSK (miasto i gmina) – Studium środowiska kulturowego, autorzy: G. Grajewski, T. Przydróżna, D. Wiśniewska, E. Dymarska, K. Szewczyk, 2008 (archiwum NID we Wrocławiu)

PIERZCHNICA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: N. Glińska, Ł. Młynarski, W. Pedrycz, W. Szafarczyk, 2020 (archiwum NID w Kielcach)

PIŁA (garnizon) – Historia garnizonu i budowli garnizonowych Piły w latach 1750–1945, autorzy: K. Biskup, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

PIŁAWA GÓRNA – Osada braci morawskich. Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: B. Adamska, B. Sebzda, M. Kierycz, E. Dymarska, 2000 (archiwum NID we Wrocławiu)

PIŁAWA GÓRNA – Studium historyczno-urbanistyczne Piławy Górnej, woj. wałbrzyskie, autor: B. Adamska, współpraca w zakresie archeologii: M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

PLUTYCZE – Studium historyczno-ruralistyczne wsi, autorzy: I. Górska A. Kułak, J. Kotyńska-Stetkiewicz, G. Ryżewski, T. Popławski, 2021 (archiwum NID w Białymstoku)

POLANICA-ZDRÓJ – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: T. Szymczyk, D. Wiśniewska, B. Sebzda, E. Dymarska, 2006 (archiwum NID we Wrocławiu)

POŁCZYN-ZDRÓJ – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój. Wartości kulturowe, cz. 1–2, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2000 (archiwum NID w Szczecinie)

POMORZE WSCHODNIE – Dworskie jednostki osadnicze Pomorza. Lokalizacja siedziby. Wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy siedzibą, zabudową gospodarczą i parkiem, autor: W. Szymański, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

POWROŹNIK – Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO, autorzy: M. Warchoł, M. Świątkowski, D. Lipska, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

PÓŁWYSEP HELSKI I ZATOKA PUCKA – Podstawy ochrony wartości kulturowych. Generalne wnioski […]. Album map i ilustracji – załącznik. […] Struktura morfogenetyczna Półwyspu wraz z nasadą […], t. 1–4, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, M. Najmajer, P. Najmajer, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

PROCHOWICE – Studium historyczno-urbanistyczne Prochowic, woj. legnickie, autorzy: W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, 1997 (archiwum NID w Gdańsku)

PROCHOWICE – Studium środowiska kulturowego gminy Prochowice, woj. legnickie, autorzy: W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

PRUSICE (gmina) – Studium środowiska kulturowego, autorzy: zespół ROSiOŚK we Wrocławiu, 1995 (archiwum NID we Wrocławiu)

PRUSICE – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: P. Roczek, D. Trenkler, E. Bałacińska, K. Czartoryski, G. Grajewski, 2021 (archiwum NID we Wrocławiu)

PRUSZCZ GDAŃSKI (miasto) – Studium wartości kulturowych fragmentu miasta, autorzy: K. Jacobson-Kowalska, M. Nogaczewski, 1994 (archiwum NID w Gdańsku)

PRZEMKÓW – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, G. Grajewski, E. Dymarska, 1996 (archiwum NID we Wrocławiu)

PRZEWORNO – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

PRZEWÓZ – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: B. Adamska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, A. Ornatek, 1996 (archiwum NID we Wrocławiu)

PUCK (gmina) – Studium rozpoznania właściwości środowiska kulturowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, t. 1–3, autorzy: E. Borucka, K. Jacobson-Kowalska, T. Lebiedź-Gruda, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

PUŁAWY – Ogród ks. Izabeli Czartoryskiej w Puławach. Studium historyczno-kompozycyjne i projekt koncepcyjny rewaloryzacji, autorzy: M. Lisowska, R. Stachańczyk, 2005 (archiwum NID w Warszawie)

 R


RADKÓW – Studium środowiska kulturowego gminy Radków, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, A. Ornatek, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

RADRUŻ – Zalecenia dotyczące zagospodarowania przestrzeni zespołu cerkiewnego, autorzy: B. Potera, A. Fortuna-Marek, P. Gęsiorski, 2023 (archiwum NID w Rzeszowie)

RADZIŁÓW – Studium wartości kulturowych oraz wytyczne konserwatorskie dla miasta Radziłów, pow. Grajewo, t. 1–2, autorzy: J. Serafinowicz, współpraca M. Osmulska-Paprota, B. Stanek-Lebioda, 1999 (archiwum NID w Lublinie)

REDA (miasto) – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, autorzy: B. Jakubowska, D. Król, M. Nogaczewski, 1995 (archiwum NID w Gdańsku)

RESZEL – Studium ochrony wartości kulturowych miasta i gminy, autorzy: M. Zwierowicz, O. Kołodziejczyk (OAK Studio), 2015 (archiwum NID w Warszawie)

ROCHATYŃ – Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Zesłania Ducha Świętego w Rohatynie, dobra światowego dziedzictwa UNESCO (wersja polska i ukraińska), autorzy: M. Warchoł, M. Świątkowski, D. Lipska, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

ROGOŹNO – Studium historyczno-urbanistyczne miasta Rogoźna, pow. obornicki, autor: D. Matyaszczyk, 2004 (archiwum NID w Poznaniu)

ROZWADÓW – Wytyczne konserwatorskie do elewacji frontowych zabudowy przyrynkowej Rozwadowa, autorzy: A. Fortuna-Marek, A. Gliwa, B. Potera, A. Sapeta, J. Stęchły, 2018 (archiwum NID w Rzeszowie)

RUDNA – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

RYBNIK – Studium ochrony wartości kulturowych obszaru śródmieścia, autorzy: D. Bajowska, B. Łabzuch-Wach, A. Olczyk, E. Waryś, 2023 (archiwum NID w Katowicach)

RYDZYNA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: D. Mikulski, A. Dyszkant, 2020 (archiwum NID w Poznaniu)

RZESZÓW – Analiza przestrzenno-widokowa dla Pomnika Żołnierzy AK w Rzeszowie, autorzy: B. Potera, M. Kuś, 1999 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Analiza widokowa dotycząca projektowanego budynku dla Seminarium Duchownego (zespół poreformacki) w Rzeszowie, autorzy: W. Hennig, B. Jastrząb, 1999 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Analiza widokowa określająca skutki przestrzenne inwestycji pn. „Zespół mieszkalno-usługowy i hotel przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie”, autor: B. Potera, 2008 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Dokumentacja inwentaryzacyjno-badawczo-studialna zespołu popijarskiego, autorzy: J. Tur, A. Gliwa, B. Jastrząb, 1999 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska i projekt remontu elewacji budynku Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, autorzy: A. Sapeta, B. Potera, 2004 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Koncepcja programowa kierunku badań i penetracji wyrobisk podziemnych pod płytą rynku w Rzeszowie z uwzględnieniem realizacji II etapu podziemnej trasy turystycznej, autorzy: A. Sapeta, J. Tur, 2003 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Koncepcja uporządkowania zabytkowego zespołu klasztoru reformatów, autorzy: I. Kunysz, R. Kwolek, A. Fortuna-Marek, J. Tur, B. Potera, 2002 (archiwum NID w Rzeszowie)

RZESZÓW – Skrócona dokumentacja naukowo-historyczna wraz z obecnym stanem badań archeologicznych i wytycznymi konserwatorskimi płyty rynku w Rzeszowie, autorzy: A. Lubelczyk, J. Tur, B. Sanocka, 2001–2002 (archiwum NID w Rzeszowie)

 S, Ś


SANOK – Studium wartości kulturowych Starego Miasta w Sanoku, autorzy: M. Kuś, B. Potera, A. Sapeta, 2001 (archiwum NID w Rzeszowie)

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – Wytyczne konserwatorskie do miejscowego planu ogólnego, autor: W. Sobek, 1991 (archiwum NID w Rzeszowie)

SIDERKA – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: I. Górska, J. Kotyńska-Stetkiewicz, A. Kułak, G. Ryżewski, A. Bohdan, 2022 (archiwum NID w Białymstoku)

SKARSZEWY (gmina) – Rozpoznanie wartości środowiska kulturowego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, autorzy: J. Czyszek, A. Szułdrzyński, K. Babnis, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

SKARSZEWY (miasto) – Rozpoznanie wartości środowiska kulturowego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, autorzy: J. Czyszek, A. Szułdrzyński, K. Babnis, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

SŁAWNO – Studium ochrony wartości kulturowych miasta Sławno, autorzy: zespół KOBiDZ w Szczecinie, 2003 (archiwum NID w Szczecinie)

SŁAWOBORZE – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze. Wartości kulturowe, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1999 (archiwum NID w Szczecinie)

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY – Studium zasobów walorów kulturowych oraz ekspozycyjno-krajobrazowych oraz wytycznych do ochrony i kształtowania regionu SPN, t. 1–2, autorzy: zespół ROSiOŚK w Gdańsku, 1995 (archiwum NID w Gdańsku)

SOBÓTKA (część gminy leżąca na obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1993 (archiwum NID we Wrocławiu)

SOKOŁÓW PODLASKI – Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego, autorzy: M. Szulińska, E. Popławska-Bukało, A. Marconi-Betka, M. Świątkowski, B. Jamska, 2005 (archiwum NID w Warszawie)

STARE BOGACZOWICE – Studium środowiska kulturowego gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie, autorzy: B. Oszczanowska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, A. Ornatek, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

STAROGARD GDAŃSKI – Studium właściwości środowiska kulturowego i program rewaloryzacji jako plan jakości przestrzennej na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim, autor: E. Stieler, 1999 (archiwum NID w Gdańsku)

STAROGARD GDAŃSKI (miasto – fragment) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

STĘŻYCA (gmina) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

STĘŻYCA (gmina) – Studium środowiska kulturowego gminy. Struktura historycznego krajobrazu i jego walory ekspozycyjne, autor: B. Lipińska, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

STRONIE ŚLĄSKIE – Studium środowiska kulturowego gminy Stronie Śląskie, woj. wałbrzyskie, autor: I. Rybka-Ceglecka, współpraca: M. Boguszewicz, A. Ornatek, D. Wiśniewska, 1996 (archiwum NID we Wrocławiu)

STRZEGOM – Studium wartości kulturowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Strzegom, obręb staromiejski, autorzy: M. Kierycz, B. Sebzda, M. Sikorska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 2000 (archiwum NID we Wrocławiu)

STRZEGOM – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1993 (archiwum NID we Wrocławiu)

STRZELIN – Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Strzelin, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, autorzy: B. Adamska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, E. Dymarska, A. Ornatek, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

SUCHEDNIÓW (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie) – Analiza wartości zabytkowych układu przestrzennego miejscowości, autorzy: W. Pedrycz, W. Szafarczyk, N. Glińska, 2019 (archiwum NID w Kielcach)

SZCZAWNO-ZDRÓJ – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego miasta, autorzy: B. Adamska, E. Dymarska, 1998 (archiwum NID we Wrocławiu)

SZCZECIN – Dokumentacja konserwatorska wystroju i wyposażenia wnętrz gmachu zabytkowego szpitala przy ul. Piotra Skargi 9-11, autor: R. Walkiewicz, 2024 (archiwum NID w warszawie i Szczecinie)

SZCZECIN – Gmach Dyrekcji Generalnej Ziemstwa Pomorskiego, obecnie Akademia Sztuki – dokumentacja historyczno-architektoniczna, autor: R. Walkiewicz, 2019 (archiwum NID w Szczecinie)

SZCZECIN – Studium ochrony dóbr kultury dzielnicy Śródmieście w Szczecinie, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1994 (archiwum NID w Szczecinie)

SZCZECINEK – Studium ochrony wartości kulturowych gminy wiejskiej Szczecinek, autorzy: zespół KOBiDZ w Szczecinie, 2003 (archiwum NID w Szczecinie)

SZCZEKOCINY – Studium ochrony wartości kulturowych miasta, autorzy: E. Caban, D. Cholewa, R. Garstka, G. Glanc-Zagaja, A. Goniewicz, I. Konty, M. Walker, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

SZTYNORT – Założenie pałacowo-parkowe w Sztynorcie. Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych oraz wnioski konserwatorskie, autorzy: I. Wildner-Nurek, J. Szechlicka, I. Liżewska, E. Krasińska, 2015 (archiwum NID w Olsztynie)

SZTYNORT – Założenie pałacowo-parkowe w Sztynorcie. Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych oraz wnioski konserwatorskie, autorzy: I. Wildner-Nurek, I. Liżewska, E. Krasińska, J. Szechlicka, 2018 (archiwum NID w Olsztynie)

SZYDŁOWIEC (woj. mazowieckie) – Studium ochrony wartości kulturowych miasta, autorzy: I. Bartnik, H. Kosiniec, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

ŚCINAWA – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: M. Kierycz, B. Oszczanowska, M. Sikorska, D. Wiśniewska, G. Grajewski, E. Dymarska, 2002 (archiwum NID we Wrocławiu)

ŚLĄSK – Ocena wartości zabytkowej i stanu zachowania Obszaru Warownego Śląsk, autorzy: A. Olczyk, E. Waryś, fot. D. Bajowska, A. Mucha, A. Olczyk, 2020 (archiwum NID w Katowicach)

ŚLĘŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY – Obszar Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, miejscowości w gminach Dzierżoniów, Marcinowice, Świdnica, Łagiewniki, Sobótka, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

ŚREDNIA WIEŚ – Studium widokowe określające optymalną lokalizację nowego kościoła na działkach 85 i 86/2, autorzy: B. Potera, A. Sapeta, M. Kuś, 2001 (archiwum NID w Rzeszowie)

ŚWIĄTNIKI GÓRNE – Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego gminy Świątniki Górne, autorzy: zespół pod kierunkiem Z. Myczkowskiego, 1997 (archiwum NID w Krakowie)

ŚWIDNICA – Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie, autorzy: B. Oszczanowska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 1999 (archiwum NID we Wrocławiu)

ŚWIĘTA KATARZYNA (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

ŚWILCZA (gmina) – Gminny program opieki nad zabytkami gminy Świlcza na lata 2008–2011, autorzy: A. Fortuna-Marek, I. Florkiewicz, R. Kwolek, K. Partyka, B. Podubny, 2008 (archiwum NID w Rzeszowie)

 T


TARNOWSKIE GÓRY – Park Miejski w Tarnowskich Górach. Analizy kompozycji i wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku, autorzy: I. Wildner-Nurek, 2013 (archiwum NID w Warszawie)

TARNOWSKIE GÓRY – Park Miejski w Tarnowskich Górach. Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku, autorzy: I. Wildner-Nurek, 2014 (archiwum NID w Warszawie)

TOLKMICKO (gmina miejsko-wiejska) – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: E. Krasińska, M. Liszewska, I. Liżewska, H. Mackiewicz, J. Piotrowska, A. Płoski, 2022 (archiwum NID w Olsztynie)

TREBLINKA – Pomnik Zagłady Muzeum Treblinka – studium krajobrazu, autorzy: M. Świątkowski, A. Dymek, 2020 (archiwum NID w Warszawie)

TRĘBACZÓW – Dolina rzeki Wieprz na odcinku „przełomu” od Ciechanek do Witaniowa wraz ze skarpami i zboczami okalającymi oraz fragmentem płaskowyżu wsi Trębaczów. Rozpoznanie wartości kulturowych i przyrodniczych. Propozycje wytycznych konserwatorskich do ochrony planistycznej, autorzy: J. Niedźwiedź, B. Stanek-Lebioda, 2009 (archiwum NID w Lublinie)

TRZEBINY – Studium historyczno-kompozycyjne zabytkowego parku w Trzebinach i wytyczne konserwatorskie do jego rewaloryzacji, autorzy: D. Sikora. K. Balik, M. Kotwiński, 2013 (archiwum NID w Warszawie)

TRZEBNICA (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1992 (archiwum NID we Wrocławiu)

TYCHOWO – Środowisko kulturowe gminy Tychowo, cz. 1: Zasób, cz. 2: Ochrona, cz. 3: Ilustracje, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2002 (archiwum NID w Szczecinie)

TYCZYN (miasto i gmina) – Gminny program opieki nad zabytkami miasta i gminy Tyczyn na lata 2005–2008, autorzy: A. Fortuna-Marek, A. Laskowski, R. Kwolek, I. Florkiewicz, 2005 (archiwum NID w Rzeszowie)

 U


UJŚCIE – Studium historyczno-urbanistyczne miasta Ujścia, pow. pilski, autorzy: K. Jodłowski, D. Leśniewska, 2005 (archiwum NID w Poznaniu)

 W


WAŁBRZYCH – Wytyczne konserwatorskie do szczegółowego planu zagospodarowania Starego Miasta w Wałbrzychu, autorzy: B. Adamska, E. Dymarska, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH (miasto) – Wytyczne konserwatorskie do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1993 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH (Stare Miasto) – Wytyczne konserwatorskie do szczegółowego planu zagospodarowania Starego Miasta, autorzy: zespół ROBiDZ we Wrocławiu, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH-BIAŁY KAMIEŃ – Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, 2018 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH-NOWE MIASTO – Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, 2018 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH-PODGÓRZE – Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, 2018 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH-SOBIĘCIN – Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, 2018 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH-STARY ZDRÓJ – Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, 2018 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁBRZYCH-ŚRÓDMIEŚCIE – Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji, autorzy: zespół OT NID we Wrocławiu, 2018 (archiwum NID we Wrocławiu)

WAŁCZ – Studium ochrony wartości kulturowych miasta i gminy, autor: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Akademia Wychowania Fizycznego –konserwatorskie założenia przestrzennego rozwoju uczelni, autorzy: D. Mączyński, T. Śleboda, M. Świątkowski, E. Jagielska, 2011 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Krajobraz kulturowy rezydencji wilanowskiej i powiązanego z nią układu ruralistycznego historycznej wsi Wilanów, autorzy: D. Sikora, E. Jagielska, M. Rymkiewicz, 2015 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Krajobraz kulturowy rezydencji wilanowskiej i powiązanego z nią układu ruralistycznego historycznej wsi Wilanów, autorzy: D. Sikora, E. Jagielska, M. Rymkiewicz, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Opracowane monograficzne zespołu budowlanego składającego się z budynków usługowych d. Fabryki Samochodów osobowych na Żeraniu przy ul. Jagiellońskiej 88, autorki; A. Groth-Kubicka, M. Laskowska – Adamowicz, (archiwum ND w Warszawie).

WARSZAWA – Park Skaryszewski im. J.I. Paderewskiego w Warszawie. Studium kompozycyjno-historyczne oraz wnioski konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku, autorzy: B. Furmanik, I. Wildner-Nurek, 2007 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Wartości kulturowe Skarpy Warszawskiej, autorzy: E. Pustoła-Kozłowska, E. Popławska, P. Piętka, 1991 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Zabytkowe szpitale Warszawy – studium historyczno-konserwatorskie, cz. 1 (tekst) i 2 (katalog), autor: E. Popławska-Bukało, 1993–1994 (archiwum NID w Warszawie)

WARSZAWA – Zarys rozwoju przestrzennego i wyznaczenie granic ochrony konserwatorskiej miasta ogrodu Włochy, autor: E. Popławska-Bukało, 2004 (archiwum NID w Warszawie)

WĄWOLNICA – Wytyczne konserwatorskie do kształtowania przestrzeni w obrębie: rynku, ul. Lubelskiej oraz w sąsiedztwie wzgórza kościelnego w Wąwolnicy, autorzy: R. Zwierzchowski, B. Stanek-Lebioda, M. Osmulska-Paprota, 2006 (archiwum NID w Lublinie)

WĄWOLNICA – Studium ochrony wartości kulturowych wsi, autor: I. Bartnik, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

WĘGORZYNO – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno. Wartości kulturowe, cz. 1–2, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2001 (archiwum NID w Szczecinie)

WIĄZÓW (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1993 (archiwum NID we Wrocławiu)

WIELKOPOLSKA – Cysterski park kulturowy Owińska – Radojewo, pow. poznański, autorzy: D. Matyaszczyk, A. Jabłońska, 2000–2002 (archiwum NID w Poznaniu)

WIELKOPOLSKA – Operat ochrony zasobów kulturowych Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny, autorzy: D. Matyaszczyk, T. Palacz, D. Leśniewska, M. Wróbel, 1998 (archiwum NID w Poznaniu)

WIELKOPOLSKA – Strategia rozwoju woj. wielkopolskiego. Program zachowania i rozwoju środowiska kulturowego na lata 2000–2020, autorzy: D. Matyaszczyk, T. Palacz, M. Wróbel, 2000 (archiwum NID w Poznaniu)

WIELKOPOLSKA – Synteza wartości przestrzeni państwa polskiego. Rozpoznanie wartości kulturowych regionu, autorzy: D. Matyaszczyk, T. Łuczak, T. Palacz, R. Banach, 1993–1994 (archiwum NID w Poznaniu)

WIELKOPOLSKA – V Program Rządowy „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego” – dla woj. pilskiego, leszczyńskiego, kaliskiego, poznańskiego i konińskiego, autorzy: zespół ROSiOŚK w Poznaniu, 1994–1998 (archiwum NID w Poznaniu)

WIERZCHOWICE – Studium środowiska kulturowego obszaru funkcjonalnego terenu podziemnego magazynu gazu Wierzchowice, gm. Krośnice, woj. wrocławskie, autorzy: M. Boguszewicz, E. Dymarska, B. Uszałowicz-Piąty, D. Wiśniewska, 1997 (archiwum NID we Wrocławiu)

WIJEWO – Wartości kulturowe gm. Wijewo (wraz z wytycznymi konserwatorskimi), woj. leszczyńskie, autorzy: D. Matyaszczyk, T. Palacz, R. Banach, T. Łuczak, 1992 (archiwum NID w Poznaniu)

WIŃSKO – Studium środowiska kulturowego gminy Wińsko, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, autorzy: M.B. Czyszczoń, M. Sikorska, D. Wiśniewska, E. Dymarska, 1999 (archiwum NID w Poznaniu)

WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE – Zagospodarowanie rynków staromiejskich województwa gdańskiego, autor: I. Wasilewska, 1994 (archiwum NID w Gdańsku)

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – Ocena aktualności planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Delimitacja parków kulturowych, t. 1–3, autorzy: G. Michalska, E. Mitrus, J. Niedźwiedź, M. Osmulska-Paprota, E. Prusicka-Kołcon, A. Sikora-Terlecka, J. Serafinowicz, B. Stanek-Lebioda, J. Studziński, R. Zwierzchowski, 2005–2006 (archiwum NID w Lublinie)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE – Studium wartości kulturowych rejonu projektowanej inwestycji – przebudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku Grójec – Mińsk Maz. wraz z oceną wpływu inwestycji na środowisko kulturowe, autorzy: A. Marconi-Betka, E. Popławska-Bukało, 2005 (archiwum NID w Warszawie)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – Program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006–2009, autorzy: A. Fortuna-Marek, A. Laskowski, R. Kwolek, 2005 (archiwum NID w Rzeszowie)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – Program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2010–2013, autorzy: A. Fortuna-Marek, R. Kwolek, B. Podubny, B. Potera, A. Sapeta, A. Laskowski, I. Florkiewicz, 2009 (archiwum NID w Rzeszowie)

WOJEWÓDZTWO SŁUPSKIE – Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa słupskiego, cz. 1, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1997 (archiwum NID w Szczecinie)

WOJEWÓDZTWO SŁUPSKIE – Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa słupskiego, cz. 2, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1998 (archiwum NID w Szczecinie)

WOJEWÓDZTWO SŁUPSKIE – Studium zagospodarowania przestrzennego województwa słupskiego, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1996 (archiwum NID w Szczecinie)

WOJEWÓDZTWO SZCZECIŃSKIE – Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa szczecińskiego, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 1998 (archiwum NID w Szczecinie)

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE – Inwentaryzacja zespołów fortyfikacji wojskowych pochodzących z okresu 1939–1944 z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wchodzących w skład: Pozycji Iławskiej, Pozycji Piskiej, Pozycji Lidzbark Welski, t. 1–2, autor: A. Płoski, 2006 (archiwum NID w Olsztynie)

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE – Inwentaryzacja zespołów umocnień wojskowych (pochodzących z okresu 1900–1944), wchodzących w skład Szczycieńskiej Pozycji Leśnej i Pozycji Jezior Mazurskich, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, t. 1–2, autorzy: A. Płoski, A. Grygo, 2005 (archiwum NID w Olsztynie)

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE – Waloryzacja i ochrona alei przydrożnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, t. 1–4, autorzy: zespół ROBiDZ w Olsztynie, 2007 (archiwum NID w Olsztynie)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – Plan zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego. Środowisko kulturowe, autorzy: zespół ROSiOŚK w Szczecinie, 2002 (archiwum NID w Szczecinie)

WOŁOMIN – Studium historyczno-konserwatorskie do rewitalizacji „Starówki Wołomińskiej”, cz. 1–3, autorzy: B. Jamska, A. Marconi-Betka, E. Popławska-Bukało, M. Szulińska, 2005 (archiwum NID w Warszawie)

WYSPA SOBIESZEWSKA – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wyspy w zakresie problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1996 (archiwum NID w Gdańsku)

 Z,Ż


ZAGÓRZ – Studium ochrony wartości kulturowych, autorzy: A. Sapeta, A. Fortuna-Marek, P. Gęsiorski, B. Potera, A. Gliwa, E. Prusicka, J. Stęchły, 2022 (archiwum NID w Rzeszowie)

ZAKOPANE – Dolina Bystrej. Studium ochrony wartości kulturowej, autorzy: R. Marcinek, A. Siwek, G. Młynarczyk, O. Dyba, T. Śledzikowski, 2020 (archiwum NID w Krakowie)

ZALESIE DOLNE – Historia, rozwój przestrzenny i wyznaczenie granic ochrony konserwatorskiej miasta ogrodu Zalesie Dolne, Zalesinka, Gołkowa-Letniska, autor: E. Popławska-Bukało, 2009 (archiwum NID w Warszawie)

Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych konserwatorów zabytków, autor: Z Myczkowski, konsultacja naukowa: A. Böhm, M. Łuczyńska-Bruzda, autorzy: zespół IAK PK, zespół ROBiDZ w Krakowie, 2005 (archiwum NID w Krakowie)

ZAWONIA (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1992 (archiwum NID we Wrocławiu)

ZBĄSZYNEK – Wartości kulturowe gm. Zbąszynek (wraz z wytycznymi konserwatorskimi), woj. leszczyńskie, autorzy: D. Matyaszczyk, T. Palacz, R. Banach, T. Łuczak, T. Marzęta, 1992 (archiwum NID w Poznaniu)

ZBLEWO (gmina) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewski, 1994 (archiwum NID w Gdańsku)

ZBLEWO (wieś) – Studium ochrony środowiska kulturowego do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi, autorzy: B. Jakubowska, M. Nogaczewsk, 1993 (archiwum NID w Gdańsku)

ZGORZELEC (gmina) – Studium środowiska kulturowego, autorzy: I. Rybka-Ceglecka, D. Wiśniewska, G. Grajewski, B. Sebzda, E. Dymarska, 2006 (archiwum NID we Wrocławiu)

ZŁOCIENIEC – Studium ochrony wartości kulturowych miasta i gminy, autor: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, 2017 (archiwum NID w Warszawie)

ZŁOTORYJA – Studium historyczno-urbanistyczne, autorzy: B. Oszczanowska, B. Sebzda, M. Sikorska, D. Wiśniewska, G. Grajewski, E. Dymarska, 2004 (archiwum NID we Wrocławiu)

ZWIERZYNIEC – Rozpoznanie aktualnych wartości historyczno-zabytkowych zabudowy miejskiej wraz z określeniem zaleceń konserwatorskich do kształtowania przestrzeni w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego, autor: P. Mazur, 2023 (archiwum NID w Lublinie)

ŻARNÓW – Ocena wartości zabytkowych historycznego układu przestrzennego i krajobrazu kulturowego miasta, autorzy: P. Filipowicz, A. Lorenc-Karczewska, A. Michalska, P. Podgarbi, J. Welc-Jędrzejewska, A. Wójcik, 2016 (archiwum NID w Łodzi)

ŻÓRAWINA (gmina) – Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego, autorzy: zespół ROSiŚK we Wrocławiu, 1994 (archiwum NID we Wrocławiu)

ŻUŁAWKI i DREWNICA – Studium ochrony wartości kulturowych wsi, autorzy: OAK Studio Pracownia Architektury Olga Kołodziejczyk, I. Liżewska, M. Zwierowicz, 2016 (archiwum NID w Warszawie)

ŻUŁAWY WIŚLANE – Żuławskie wsie ulicowo-placowe jako element historycznego krajobrazu Żuław, autor: B. Lipińska, 1992 (archiwum NID w Gdańsku)

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content