Powrót
Szkolenia – szkolenia stacjonarne i online

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi szeroką działalność szkoleniową w trybie stacjonarnym i online. W swojej ofercie posiada wiele szkoleń z zarządzania dziedzictwem lokalnym i ujmowania dziedzictwa w rewitalizacji.

Skuteczne zarządzanie dziedzictwem lokalnym pozwala nie tylko na jego ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń, lecz także na użycie jego potencjału w  rozwoju gmin – zarówno w rozwoju gospodarczym, jak i społecznym.

Zarządzanie dziedzictwem jest interdyscyplinarne, dlatego szkolenie obejmuje tematy związane z różnymi dziedzinami życia lokalnej społeczności.

Samorząd odpowiada za kreowanie i wdrażanie  planów rozwoju, ale to mieszkańcy, budują przyszłość gminy. Dlatego szkolenie przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych w urzędzie gminy za zabytki, planowanie przestrzenne, edukację, promocję, turystykę i rozwój gospodarczy, oraz dla lokalnych NGO zajmujących się dziedzictwem, dla muzeów, liderów, LGD, przedsiębiorców, właścicieli zabytków.

Tematy:

 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedzictwem: identyfikacja zasobu dziedzictwa lokalnego, rodzaje dziedzictwa i jego podział, pola współpracy lokalnej, zagrożenia dla dziedzictwa i metody zapobiegania im na poziomie lokalnym.
 2. Prawo ochrony zabytków: podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków, formy ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem wpisu do rejestru zabytków i wynikających z niego skutków prawnych oraz wpisu do gminnej ewidencji zabytków, prawa i obowiązki gmin w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, problematyka funkcjonowania gminnej ewidencji zabytków.
 3. Edukacja o dziedzictwie: metody edukacyjne, narzędzia edukacyjne będące elementami oferty turystycznej, questing, ekomuzea, szlaki dziedzictwa, aplikacje i sposoby ich tworzenia.
 4. Partycypacyjne podejście do dziedzictwa lokalnego: metody i narzędzia aktywizowania mieszkańców wokół dziedzictwa – rodzaje partycypacji, diagnoza sytuacji, planowanie działań, realizacja i ewaluacja, czynniki zaangażowania i metody współpracy lokalnej.
 5. Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym: obowiązki gminy wobec dziedzictwa w planowaniu przestrzennym– studium ochrony wartości kulturowych gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, gminny program opieki nad zabytkami, uchwała krajobrazowa
 6. Dziedzictwo w planowaniu strategicznym a rozwój gminy: jak uwzględniać dziedzictwo w tworzeniu nowego, zintegrowanego dokumentu, który stanowi strategia rozwoju lokalnego w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja z 13.11.2020 r.);jak przygotować diagnozę wraz z wnioskami do strategii i jakie w niej miejsce zajmuje dziedzictwo (podejście wewnątrzgminne i w odniesieniu do jednostek ościennych);gminny program opieki nad zabytkami i jego powiązania z dokumentami strategicznymi; diagnoza barier i budowanie celów związanych z dziedzictwem (możliwe modele i podejścia).
 7. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem dziedzictwa: narzędzia wspierania przedsiębiorczości w kompetencjach gmin, wykorzystanie dziedzictwa w branżach gospodarki, produkty regionalne. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady działalności gospodarczej opartej na dziedzictwie kulturowym, jak również możliwe sposoby wspierania przez gminę lokalnej przedsiębiorczości inspirowanej miejscową specyfiką kulturową.
 8. Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie: szerokie omówienie źródeł finansowania dla projektów twardych (inwestycyjnych) i miękkich (promocyjnych, społecznych itp.) związanych z dziedzictwem; przygotowywanie projektów i pisanie wniosków w kontekście wymagań zawartych w dokumentacji konkursowej.
 9. Rewitalizacja i dziedzictwo – wspólna droga: omówienie procesu rewitalizacji w kontekście wykorzystania potencjału dziedzictwa, w tym zabytków, na każdym etapie procesu wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu; od projektowania rewitalizacji przez wdrażanie po ewaluację – szkolenie podzielone na zakres podstawowy i pogłębienie wybranych tematów prowadzi krok po kroku poprzez labirynt przepisów prawnych, przy wykorzystaniu dobrych praktyk i doświadczenia osoby prowadzącej.
 10. Nowe funkcje obiektów zabytkowych: jak szukać sposobów na zagospodarowanie zabytków i na co zwracać uwagę przy planowaniu nowych funkcji zabytków.
 11. Zagadnienia prawne związane z zielenią i krajobrazem: wycinki, audyt krajobrazowy, wykorzystanie form ochrony przyrody do ochrony zieleni zabytkowej i krajobrazu (zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny i pomniki przyrody)
 12. Zieleń zabytkowa: wartości i rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych, formy ochrony, wykorzystanie zieleni w tworzeniu nowych przestrzeni społecznych, zieleń miejska

Do dyspozycji oddajemy też platformę e-szkoleniową, na której znajdują się gotowe e-szkolenia z zagadnień związanych z zarządzaniem dziedzictwem. Dostępne są dla zarejestrowanych osób w dowolnie wybranym momencie: szkolenianid.learncom.pl

 

Więcej informacji o zarządzaniu dziedzictwem, praktyczne wskazówki, ścieżki działania, publikacje do pobrania: samorzad.nid.pl

Kontakt

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content