NID rozpoczyna realizację Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa” dofinansowanego ze środków PTFE 2021-2027
Powrót
Pałacyk Ksawerego Konopackiego w Warszawie
Data publikacji: 22 May 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisały umowę dotacji Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”, dofinansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Projekt będzie realizowany do końca 2027 roku. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000 000 złotych (100% wartości projektu).

Celem głównym projektu jest wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji z uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście zmian klimatu i tzw. zielonej rewitalizacji oraz wsparcie służb konserwatorskich w rozwinięciu i wzmocnieniu kompetencji związanych z ochroną zabytków i wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego w tym procesie.

Działania merytoryczne zaplanowane w projekcie obejmują:

 1. Projekt partnerski „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” adresowany do wybranych w ramach procesu rekrutacji gmin, z którymi zostaną podpisane porozumienia o współpracy;
 2. Działania skierowane do ogółu gmin;
 3. Działania skierowane do służb konserwatorskich.

Projekt partnerski „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” zakłada długoterminową (IV kw. 2024 – IV kw. 2027 roku) współpracę z wybranymi gminami. Jego celem będzie wsparcie merytoryczne udzielane gminom  przez poszczególne CK ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa poprzez realizację zaplanowanych działań w następującym zakresie:

 • identyfikacji i pełnego rozpoznania materialnego dziedzictwa kulturowego w celu najbardziej efektywnego wykorzystania jego potencjału na etapie programowania i wdrażania rewitalizacji;
 • programowania i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględniających materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz projektów dotyczących ochrony i adaptacji zabytków do zmian klimatu;
 • rozpoznania i wykorzystania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w projektach dotyczących zwiększenia kompetencji mieszkańców obszarów rewitalizacji; m. in. na etapie konsultacji społecznych i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem włączania społecznego w takich formach jak: miejsca aktywności lokalnej (MAL), kawiarnie sąsiedzkie itp.;
 • wzmacniania zaangażowania społecznego w procesy rewitalizacji w zakresie związanym z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym poprzez jego identyfikację i rozpoznanie z udziałem interesariuszy rewitalizacji w ramach działań obejmujących szeroko rozumianą partycypację społeczną, w szczególności: konsultacje społeczne, spacery badawcze, warsztaty.

Cele Projektu partnerskiego będą realizowane poprzez następujące działania:

 • przygotowanie specjalistycznych opracowań, uzależnionych od potrzeb danej gminy, o różnym zakresie obszarowym i merytorycznym, m. in.: studiów ochrony wartości kulturowych i innych opracowań dotyczących rozpoznania zasobu dziedzictwa kulturowego;
 • szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, webinaria (stacjonarne i online);
 • doradztwo i konsultacje (stacjonarne i online);
 • wizyty studyjne i spotkania „sieciujące” gminy biorące udział w projekcie, zapewniające wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Szczegóły projektu partnerskiego oraz regulamin i termin naboru gmin zostaną ogłoszone wkrótce.

Zaplanowane w projekcie działania skierowane do ogółu gmin będą miały na celu wskazanie właściwych kierunków ujmowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w  rewitalizacji z uwzględnieniem jego ochrony i wykorzystania potencjału w tym procesie i będą obejmować:

 • działania edukacyjne: szkolenia, warsztaty, seminaria, webinaria dla gmin uwzględniających materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji, w szczególności w zakresie jego ochrony i wykorzystania potencjału na etapie programowania i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • wsparcie doradcze i konsultacyjne dla gmin;
 • przygotowanie opracowań specjalistycznych służących identyfikacji i rozpoznaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach zaplanowanych w projekcie działań skierowanych do pracowników urzędów konserwatorskich zostaną zrealizowane:

 • szkolenia dotyczące problematyki prowadzenia rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w tym procesie;
 • seminaria i webinaria specjalistyczne dotyczące wybranej problematyki związanej z uwzględnianiem dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji;
 • wizyty studyjne, których celem będzie prezentacja dobrych praktyk i przykładów realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego.

#FunduszeUE  #WsparcieJST #RewitalizacjaCentraKomeptencjiNID

Projekt „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa obejmie również współpracę z zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich, realizującymi Program „Regiony Rewitalizacji 3.0, czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Skip to content