Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Udział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego „Porozmawiajmy o rewitalizacji”
Powrót
Uczestnicy czterdziestego piątego Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Data publikacji: 25 January 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa od kilku lat aktywnie wspiera samorządy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, jego ochronie i wykorzystaniu potencjału w procesie rewitalizacji. Dotychczasowe oraz planowane na najbliższe lata działania Instytutu w tym zakresie zostały zaprezentowane 9 stycznia br. w trakcie 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zatytułowanym „Porozmawiajmy o rewitalizacji”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach wydarzenia, które otworzył wiceminister Jacek Protas, została zainaugurowana trzecia edycja projektu Regiony Rewitalizacji. Projekt ten służy wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa, kontynuując dotychczasową owocną współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich, będzie wspierał gminy we właściwym ujmowaniu dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystaniu jego potencjału w procesach rewitalizacji. Projekt będzie realizowany m. in. w oparciu o środki z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

W trakcie seminarium Aleksandra Sztetyłło-Budzewska z Departamentu Programów Regionalnych MFiPR omówiła miejsce rewitalizacji w programach regionalnych na lata 2021-2027. Założenia trzeciej edycji projektu Regiony Rewitalizacji jako inicjatywy wspierającej rewitalizację w Polsce z aktywnym zaangażowaniem Zespołów ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich przedstawiła Aleksandra Kułaczkowska z Departamentu Programów Pomocowych MFiPR.

Anna Dyszkant przedstawiła dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie wsparcia gmin w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji zrealizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Drugim istotnym tematem wystąpienia była prezentacja projektu pn. „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”, który będzie realizowany w latach 2024-2027 i dofinansowany ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Na znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego potencjału w procesie rewitalizacji wskazywała Maria Badeńska-Stapp, po. kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo w NID, która wzięła udział w debacie „Rewitalizacja jako część polityki rozwoju – wnioski z dotychczasowych doświadczeń i praktycznych, rekomendacje”.

Seminarium było również okazją do zaprezentowania dobrych praktyk rewitalizacyjnych z Włocławka, Tomaszowa Mazowieckiego i Hrubieszowa, wśród których nie zabrakło również tych, dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Pełna relacja i nagranie z 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego „Porozmawiajmy o rewitalizacji” są dostępne na stronach FRL oraz Związku Miast Polskich.

Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, udostępnione dzięki uprzejmości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, fot. P. Żurek
Wystąpienie Anny Dyszkant na Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, udostępnione dzięki uprzejmości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, fot. P. Żurek
Wystąpienie Anny Dyszkant na Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, udostępnione dzięki uprzejmości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, fot. P. Żurek
Skip to content