Wyniki III edycji ogólnopolskiego konkursu “Samorząd dla Dziedzictwa”
Powrót
Toszek Kalisz aktual
Data publikacji: 18 November 2022

14 listopada podczas uroczystej Gali, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla dziedzictwa”. Koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest uwrażliwienie władz samorządowych na potrzebę uchwalania i realizowania Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami. Ukazując i nagradzając najlepiej zrealizowane działania, konkurs ma potencjał przyczynić się do lepszego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków jako część Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. „Samorząd Dla Dziedzictwa”, to projekt adresowany do samorządów gminnych, które wyróżniają się prawidłowo opracowanym Programem Opieki nad Zabytkami oraz realizacjami zapewniającymi zachowanie lokalnego dziedzictwa i efektywne wykorzystanie jego potencjału.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. W skład jury konkursu wchodzi 7 członków: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ- przewodnicząca Jury, Zbigniew Maj – przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej, dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Barbara Kazior, dr Paulina Legutko-Kobus, prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków, na podstawie rekomendacji jury nagrodzono cztery gminy, w tym dwie otrzymały tytuł.

Laureatem konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa”, w kategorii duże i średnie gminy miejskie, zostało MIASTO KALISZ. Jury szczególnie doceniło kompleksowe podejście miasta do kwestii dziedzictwa kulturowego, uwzględniające dziedzictwo materialne i niematerialne, podjęcie wielowymiarowych działań oraz konstruktywną współpracę z różnymi podmiotami.

Wyróżnienie, w tej kategorii, otrzymało MIASTO ZABRZE. Zabrze zyskało uznanie Jury za umiejętne dostrzeżenie wartości obiektów zabytkowych i związanego z nimi dziedzictwa niematerialnego, wykorzystanie potencjału dziedzictwa do rozwoju gminy oraz aktywizację społeczną w oparciu o to dziedzictwo.

W kategorii małe gminy miejskie wyróżnienie w konkursie otrzymało MIASTO LUBAWA. Jury doceniło dobrze opracowany, konsekwentnie wdrażany i odpowiednio monitorowany program opieki nad zabytkami miasta, uwzględniający potencjał dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wykorzystujący miejsca zabytkowe jako przestrzenie publiczne i turystyczne stymulujące rozwój lokalny. W tej kategorii nie został przyznany tytuł laureata.

W kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie tytułu laureata otrzymała GMINA TOSZEK. Jury szczególnie doceniło dobrze zaplanowany i konsekwentnie wdrażany, różnorodny i wieloaspektowy program ochrony zabytków z potencjałem do kontynuacji. Program umożliwia rozwój gminy na wielu obszarach: wizerunkowo-promocyjnym, turystycznym, edukacyjnym i integracyjnym.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodami głównymi dla laureatów konkursu są filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Gratulujemy!

Skip to content