Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe – edycja 2020!
Powrót
Grafika konkursu
Data publikacji: 29 October 2021

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozstrzygnął konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Do II etapu Komisja zakwalifikowała 6 prac w każdej z kategorii, zwracając uwagę na:

− oryginalność i nowatorstwo badań (trafną identyfikację istotnych luk badawczych dotyczących  dziedzictwa  i  próba  ich  wypełnienia;  rozpoznanie  nowych  zjawisk, trendów i procesów; pogłębienie istniejących badań),
− metodologię  badań  (umiejętne  i  kreatywne  wykorzystanie  metod  i  technik badawczych, wykorzystanie zróżnicowanych źródeł danych, nowatorskie podejście do interpretacji danych zastanych lub gromadzenia własnych danych),
− wpisanie  pracy w  najnowszy  dyskurs  naukowy  (znajomość  dorobku  naukowego dotyczącego badań nad dziedzictwem, odwołanie do najnowszych wyników badań, w tym do światowej literatury, potencjał opublikowania wyników badań za granicą),
− język pracy, stylistyka, spójność wywodu.

Komisja konkursowa w składzie:

dr inż. Waldemar Affelt
dr Anna Fogel
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
dr Anna Góral
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

wyłoniła następujących laureatów i wyróżnionych:

W kategorii prac licencjackich i inżynierskich:

•    I miejsce – 2 000 zł – Iwona Krawiec za pracę: Adaptacja wieży artyleryjskiej (Fortu Malakoff) w Twierdzy Głogów na centrum szkoleniowe z bazą noclegową dla somelierów i wytwórców win oraz wyrobów winiarskich.
•    II miejsce – 1 500 zł – Magdalena Mika za pracę: Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym Górali Babiogórskich poprzez animację społeczno-kulturalną. Analiza przypadku Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi.
•    Komisja Konkursowa odstąpiła od przyznania trzeciego miejsca
•    Wyróżnienie – 500 zł – Maria Kozielska za pracę: Współczesne wykorzystanie zabytków techniki. Adaptacje historycznych wież ciśnień w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.

W kategorii prac magisterskich:

•    I miejsce – 4 000 zł – Patrycja Pawelec za pracę: Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno.
•    Komisja Konkursowa odstąpiła od przyznania drugiego miejsca
•    Komisja Konkursowa odstąpiła od przyznania trzeciego miejsca

Komisja przyznała dwa równorzędne wyróżnienia:
•    Wyróżnienie – 1 000 zł – Martyna Biernacka za pracę: Funkcja turystyczno-rekreacyjna wybranych dworców kolejowych w Polsce.
•    Wyróżnienie – 1 000 zł – Izabela Hajduga za pracę: Niematerialne dziedzictwo kulturowe jak komponent produktu turystycznego.

W kategorii prac doktorskich:

•    I miejsce – 6 000 zł – Natalia Tomczewska-Popowycz, za pracę: Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainę Zachodnią.
•    II miejsce – 5 000 zł – Weronika Pokojska, za pracę: Auto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen.
•    Komisja Konkursowa odstąpiła od przyznania trzeciego miejsca
•    Wyróżnienie – 2 000 zł – Małgorzata Węgrzak, za pracę: Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym!
Na kolejną edycję konkursu zapraszamy na początku 2022 roku.

Skip to content